נוהלי תמיכה

רקע 

 המדינה מבקשת לעודד, באמצעות מתן מענקים מתקציב המדינה, את הסדרת משקי המדגה הקיימים בישראל.
זאת לשם הבטחת עמידתם בדרישות הקבועות בטיוטת תקנות בריאות העם (תקני איכות מי פלט מבריכות דגים וכללים לטיפול בהם) התשע"ב-2012 ,
יחד עם זאת, יובהר כי מתן תמיכה לפי נוהל זה אין בה כדי להוות אישור או גושפנקה לעמידה של מקבל התמיכה בדרישות התקנות ולא תישמע כל טענה להסתמכות בהקשר זה.
לצד זאת, התמיכה מבקשת להשיג מטרות נוספות כגון התייעלות כלכלית ושיפור מקצועי בענף המדגה.
יודגש  כי טרם נתקבל מקור תקציבי לפרסום נוהל זה.
 
תשומת הלב מופנית לעובדה כי פרסומו של נוהל זה נעשה במצב דברים שבו אין עדיין ודאות תקציבית מלאה לגבי התקציב המוקצה (כולו או חלקו) לטובת התמיכה כמשמעה בנוהל זה.
נוהל התמיכה מפורסם בכפוף לכך שיועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתו בכל אחת משנות הנוהל.
לא תתקבל כל טענת הסתמכות של מגיש בקשה מכוח נוהל זה אם בסופו של יום לא יועמד לרשות המשרד מלוא התקציב (או חלק ממנו) לצורך הפעלתו.
יובהר כי, הנפקת כתבי אישור תהיה בכפוף לאישור ועדת חריגים במשרד האוצר או קיום תקציב מדינה מאושר.
 

מטרות התמיכה:

  • א.  שמירה על בריאות הציבור.
  • ב.  הגנה על הסביבה, לרבות על מקורות מים, מערכות אקולוגיות, המגוון הביולוגי ומשאבי טבע אחרים.
  • ג.  התייעלות כלכלית בענף המדגה.
  • ד.  שיפור מקצועי בענף המדגה.
 
נחזור ונציין כי ניתן יהיה להכיר בהשקעות שמועד ביצוען הוא לאחר הוצאת כתב אישור ממנהלת ההשקעות .
מועד אחרון להגשת בקשות הינו 15.11.2020 או עד מגבלת התקציב שבשנה זו עומדת על כ 19 מלש"ח.
 
להלן הערות עיקריות לשינויים שנעשו לקראת נוהל 2020:
 
  • עמוד 3 סעיף 6  ד: הוספנו אפשרות למשקים קטנים שטחי בריכות המדגה שהם מפעילים אינו פוחת מ-50 דונם (שטח מים), או לחילופין כמות המים המושבים לסביבה משטח בריכות הדגים עולה על 10 מיליון קוב בשנה.
    •   במקרה כזה בנק הזכאות שיעמוד לרשותם הנו 500,000 מלש"ח (במונחי השקעה).
  •  סעיף 8 ז  (עמ 4)  הורדנו את ההתניה של הוצאות תכנון מגורם אחד בלבד (היה סעיף 3 בנוהל הקודם)
  •  עמוד 7 סעיף 11 א : מועד הגשה אחרון 15.11.2020

​נוהל תמיכה בשיקום בריכות פתוחות לגידול דגים לשנת 2020 (עדכון)