נוהלי תמיכה

מצורף נוהל לתמיכה בחלקות מודל (לשם ביצוע מחקר ופיתוח חקלאי) בישובים המשתייכים מוניציפאלית לתחום מועצה אזורית גליל עליון, זאת במסגרת מסמך העידכון להסכם המים.

תיקון 27 לחוק המים, התשי"ט 1959 מיום 13 בפברואר 2017 (להלן: "תיקון 27"), קבע תעריף מים שפירים ומליחים אחיד לכלל הצרכנים החקלאיים – הן צרכנים הרוכשים מים ממקורות והן צרכנים הרוכשים מים מהפקה פרטית, התיקון הנ"ל יושם בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 , ובכללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה), התשע"ז-2017 מיום 29 ליוני 2017 (להלן: "כללי המים") תעריף המים למשקים חקלאיים שעלה או שצפוי לעלות מיום 1 ביולי 2017 ועד 30 ביוני 2022, פוגע בכושר התחרות של חקלאי הגליל העליון. לפיכך הוחלט על מתן סיוע לחיזוק החקלאות בגליל עליון באמצעות מתן תמיכה לצורך מחקר ופיתוח גידולים וטכנולוגיות שנמצאים בשלבי הבשלה אך טרם הסתיים תהליך פיתוחם, וזאת לצורך שיפור כושר הנשיאה של הגידולים לתעריפי המים החדשים.

התמיכה שבנדון תינתן למחקר ופיתוח חקלאי להתאמת החקלאות הצמחית בישובים המשתייכים מוניציפאלית לתחום מועצה אזורית גליל עליון, לתעריפי המים החדשים בסכום של 4  מלש"ח בשנה למשך 5 שנות ההסכם, סה"כ 20 מלש"ח. מתוכם תמיכה בסך 7 מלש"ח תינתן ע"י  המדען הראשי של משרד החקלאות אשר יהיה אמון על פרסום נוהל תמיכה בעניין זה, ומנהלת ההשקעות תקצה תקציב בסך 13 מלש"ח באמצעות נוהל התמיכה שבנדון. 
יובהר עוד, כי התמיכה הכספית שמייעד המשרד לתת הינה פועל יוצא של מסמך העדכון להסכם המים, הכוללת את התחייבות משרד האוצר לייעד תקציב למחקר ופיתוח (מו"פ) לטובת קידום החקלאות בגליל העליון שנפגעה מתיקון 27 וכללי המים.

מטרות התמיכה הנה:

א. יישום וקידום מהיר של גידולים וטכנולוגיות שטרם הבשיל תהליך פיתוחם. באמצעות חלקות מודל יתאפשר קידומם תוך ליווי צמוד של חוקר ו/או מדריך.
ב. עידוד חקלאי הגליל העליון להרחבת מגוון הגידולים במשקם, תוך כניסה והתמחות בייצור מינים ייחודיים, חדשניים, בקנה מידה קטן, מתוך רצון להגדיל את רווחיותם, לפזר סיכונים ולמצוא אופציות חלופיות לגידולי מסה שרווחיותם הצטמצמה משמעותית, תוך פיתוח ערוצי עיבוד תוצרת, שיווק ומכירה נוספים.
ג. עידוד חקלאי הגליל העליון להכנסת טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות כולל טכנולוגיות של חקלאות מדייקת לייעול, הדברה ידידותית ופיתוח החקלאות האזורית.

את הבקשות יש להקליד בנושא 57.

נוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון במסגרת הסכם המים

 

 

סיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/סיכום-השקעות-שהוגשו-בוועדה-לגידולים-חדשים-2014---2019.aspxסיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019
יבוא גרעינים מהפדרציה הרוסיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/russian_federation.aspxיבוא גרעינים מהפדרציה הרוסית
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/water_agreement_4.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022