נוהלי תמיכה

תיקון 27 לחוק המים, התשי"ט 1959 מיום 13 בפברואר 2017 (להלן: "תיקון 27"), קבע תעריף מים שפירים ומליחים אחיד לכלל הצרכנים החקלאיים – הן צרכנים הרוכשים מים ממקורות והן צרכנים הרוכשים מים מהפקה פרטית. תעריף המים למשקים חקלאיים שעלה או שצפוי לעלות מיום 1 ביולי 2017 ועד 30 ביוני 2022, פוגע בכושר התחרות של חקלאי הגליל העליון. לפיכך הוחלט על מתן סיוע לחיזוק החקלאות בגליל עליון באמצעות מתן תמיכה לצורך מחקר ופיתוח גידולים וטכנולוגיות שנמצאים בשלבי הבשלה אך טרם הסתיים תהליך פיתוחם, וזאת לצורך שיפור כושר הנשיאה של הגידולים לתעריפי המים החדשים.

התמיכה שבנדון תינתן למחקר ופיתוח חקלאי להתאמת החקלאות הצמחית בישובים המשתייכים מוניציפאלית לתחום מועצה אזורית גליל עליון, לתעריפי המים החדשים בסך 20 מלש"ח ל- 5 שנים בשנים 2017-2022. מתוכם תמיכה בסך 7 מלש"ח תינתן ע"י המדען הראשי של משרד החקלאות, ותמיכה בסך 13 מלש"ח תהיה באמצעות מנהלת ההשקעות עפ"י נוהל תמיכה זה. 

מובהר בזאת כי נוהל תמיכה זה מפורסם בכפוף לכך שיועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתו בשנות הנוהל בכלל ובשנת 2020 בפרט. לא תתקבל כל טענת הסתמכות של מגיש בקשה מכוח נוהל זה אם בסופו של יום לא יועמד לרשות המשרד מלוא התקציב (או חלק ממנו) לצורך הפעלתו, ובכפוף לקיום תקציב מדינה מאושר.

מטרות התמיכה:
  1. יישום וקידום מהיר של גידולים וטכנולוגיות שטרם הבשיל תהליך פיתוחם. באמצעות חלקות מודל יתאפשר קידומם תוך ליווי צמוד של חוקר ו/או מדריך.
  2. עידוד חקלאי הגליל העליון להרחבת מגוון הגידולים במשקם, תוך כניסה והתמחות בייצור מינים ייחודיים, חדשניים, בקנה מידה קטן, מתוך רצון להגדיל את רווחיותם, לפזר סיכונים ולמצוא אופציות חלופיות לגידולי מסה שרווחיותם הצטמצמה משמעותית, תוך פיתוח ערוצי עיבוד תוצרת, שיווק ומכירה נוספים.
  3. עידוד חקלאי הגליל העליון להכנסת טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות כולל טכנולוגיות של חקלאות מדייקת לייעול, הדברה ידידותית ופיתוח החקלאות האזורית.

 נוהל תמיכה בחלקות מודל בישובים המשתייכים מוניציפאלית לתחום מועצה אזורית גליל עליון, במסגרת מסמך העדכון להסכם המים

שימו לב:
  • תאריך אחרון להגשת בקשות 19.04.2020
  • את הבקשות יש להקליד בנושא 57. 

 

הבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/clarification.aspxהבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 - 2021
תכנית הפיתוח לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2021.aspxתכנית הפיתוח לשנת 2021
נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/new_tech_plant_branches.aspxנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021