נוהלי תמיכה

​הרינו להודיעכם כי נפתחה המערכת להגשת בקשות בהסכם מים ישן (3), פתיחה זו אינה מלאה בשלב זה, ואינה כולל מעבירי ומקבלי זכויות. 
לגביהם אנו מקווים שניתן יהיה להקליד בקשות חדשות כבר בעוד כשבועיים. (אנו עובדים על טיוב הנתונים והכנת הקובץ). 

רצ"ב נוהל המשכי להסכם המים הישן (3), נושא 55. עפ"י הנוהל, לבקשות חדשות שיפתחו השנה ב- 2018, יוכרו חשבוניות החל מה- 1.1.2015.

יש לשים לב לשינויים שיש ביתרות הזכאות לבקשות קיימות במערכת שנפתחו בשנת 2017, ולפעול בהתאם- ניתן לקבל את פירוט הזכאויות החדשות במחוז.

אודה לכם באם תעבירו את המידע הרלוונטי לחקלאים שבמחוז שלכם.

יש לשים לב כי התאריך אחרון המופיע בנוהל להגיש בקשות הינו 30.11.2018 , הינו תאריך טכני בלבד, מאחר ואנו סוגרים את המערכת לצורך העברת שנה.
ניתן יהיה, כמובן להגיש בקשות מיד עם פתיחת המערכת בתחילת שנת 2019.

 

 

טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור
נוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון – להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/Tmicha_Galil_Elyon.aspxנוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון – להערות הציבור
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019- פרסום סופי לציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_heskem_maim.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019- פרסום סופי לציבור