נוהלי תמיכה


אל חברות הביטוח

מצורף קול קורא בדבר השתתפות הממשלה במימון הפרמיה בביטוח נזקי טבע בחקלאות לשנת 2021. 
 
אם בכוונת חברתכם לשווק פוליסות בשנת 2021 בתחום ביטוח נזקי טבע בענפי הצומח ו/ או בענפי בעלי החיים, יש לשלוח למשרד החקלאות מענה לקול הקורא. עם המענה יש לצרף:
 
  1. "כתב הצהרה והתחייבות" חתום על ידי מורשי חתימה בחברה;
  2. עותקים מהפוליסות שיש בכוונתכם לשווק בשנת 2021.על הפוליסה לכלול את כל הפרקים בחוזה הביטוח כולל תפריט הביטוח, רמות הביטוח, הפרמיה , רמת הכיסוי, השתתפות עצמית, תנאים וסייגים וכו'.
 
חברת ביטוח העונה על הקול הקורא, ותהיה זכאית על פי כלליו, ייחתם עמה הסכם פרטני וזאת בכפוף לאשור תקציב המדינה בשנת 2021.
מענה לקול הקורא יש להגיש לא יאוחר מיום 22/12/2020.

לשאלות ניתן לפנות למועאמר חאג' יחיא במייל muamarh@moag.gov.il 

קול קורא בדבר השתתפות המדינה בפוליסות ביטוח נזקי טבע לשנת 2021 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציבhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציב
הבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/havhara_chicken_coops.aspxהבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021
תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/Support_chicken_coops.aspxתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021