נוהלי תמיכה

​רצ"ב נוהל מפעלים אזוריים בגליל עליון בלבד - במסגרת מסמך "עדכון לעקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפים המים ל"מחיר יעד" מיום ה- 16.11.2006" - 'הסכם המים החדש (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019'

גליל עליון - הכוונה לישובים השייכים מוניציפאלית למועצה אזורית גליל עליון בלבד.                 

בפברואר 2017 התקבל בכנסת תיקון 27 לחוק המים, תשי"ט-1959 (להלן: "תיקון 27"), שקבע למעשה תעריף מים שפירים ומליחים אחיד לכלל הצרכנים, לחקלאים הרוכשים מים ממקורות או מהפקה פרטית. לצורך השגת התכלית של אחידות בתעריף המים, תיקון 27 קבע הוזלה בתעריפי המים המסופקים על ידי חברת מקורות, והתייקרות בעלויות המים לחקלאים הנשענים על אספקת מים של ההפקה הפרטית. 
לאור האמור לעיל, ביום 1.7.2018 נחתם מסמך "עדכון"  להסכם המים הראשון  "עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפים המים ל"מחיר יעד" מיום ה- 16.11.2006 (להלן: "מסמך העדכון"). 

מטרת התמיכה – לאור העובדה כי תיקון 27 קבע התייקרות בעלויות המים לחקלאים המתבססים על אספקת מים של הפקה פרטית, אזור גליל עליון נפגע מהתייקרות זו  מאחר והינם מתבססים בעיקר על אספקת מים של הפקה פרטית, תיקון זה פגע בכושר התחרות של חקלאי הגליל העליון, ולפיכך הוחלט בין היתר לחזק את החקלאות באזור זה ע"י מתן תמיכה באמצעות מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות, למפעלים אזוריים חדשים או קיימים לשם הרחבה ושדרוג בתי אריזה, הרחבה ושדרוג בתי קירור, רכישת ציוד ומיכון כמפורט בהרחבה בנספח א' למסמך העדכון. 
נוהל זה נועד איפה, להגדיר את הקריטריונים, הכללים והנהלים לגבי מתן סיוע למשקים החקלאיים שתעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש השנים בתקופה שבין 1 ליולי 2017 ל- 30 ביוני 2022.

ניתן להגיש בקשות עד ליום א' ה- 30.06.2019. את הבקשות יש להגיש למחוז גליל/גולן של משרד החקלאות.
את הבקשות יש להקליד בנושא 56.

נוהל השקעות במפעלים אזוריים בתחום המועצה האזורית גליל עליון במסגרת עדכון להסכם המים

 

 

תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות לגופים אחרים (רשויות מקומיות) - לגנים בוטניים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/2021_botanical_garden.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות לגופים אחרים (רשויות מקומיות) - לגנים בוטניים לשנת 2021
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור עבור גנים בוטניים 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/botanical_garden_2021_mosdot.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור עבור גנים בוטניים 2021