נוהלי תמיכה

​​​בהמשך להחלטת ממשלה מס' 1146 מיום 5.1.2014 על העברת תחום הפיתוח הכלכלי - חברתי והסדרת התיישבות הבדואים בנגב, למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הוקצו תקציבים ליישום פעילות זו למנהלת הבדואים אשר מתוך תקציבים אלו מנהלת הבדואים הקצתה למנהלת ההשקעות  תקציב הרשאה בסך 500,000 ₪ לשנת 2019 לשם תמיכה בפיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב. 

מטרת נוהל זה הינה "קידום פיתוח כלכלי בענפי החקלאות", קידום השקעות במגזר הבדואי הנכללות בתוכנית הפיתוח של מנהלת ההשקעות לשנת 2019, וכן לתת מענקים להשקעות בעדרי צאן קיימים. [פירוט הנושאים המלא והמחייב נמצא במסמך תכנית הפיתוח של מנהלת ההשקעות לשנת 2019 הניתן להורדה מאתר המשרד – www.moag.gov.il].כלומר, מטרת נוהל זה הנה לאפשר לאוכלוסייה הבדואית בנגב להגיש בקשה לתמיכה בנושאים האמורים לעיל וליהנות משיעור מענק של 70.8% באופן דומה לתקציבי התמיכה המנהליים אותם מקצה בשנים האחרונות מנהלת ההשקעות בקשר עם מגזר זה. 

יובהר עוד, כי הטעם להכללת המגזר הבדואי בנגב כנהנה מתקציב ייחודי בשיעור מענק גבוה יחסית נובע בין היתר מהמלצות מקצועיות של המשרד, לפיהן פרויקטים חקלאיים (שחלקם בשלבי תכנון ו/או ביצוע) יסייעו במתן מקורות תעסוקה לאוכלוסייה הבדואית ויסייעו בצמיחה כלכלית וחברתית של האוכלוסייה הבדואית והאזור כולו. מוערך אפוא כי התמיכה בפרויקטים החקלאיים תחזק את האמון של הציבור וההנהגה הבדואית בנגב.

עוד יובהר כי ייחוד המגזר הבדואי כזכאי לתמיכה פרטנית עוגן כבר בהחלטת ממשלה מס' 3708 שקדמה להחלטת ממשלה מס' 1146 וההנמקות כמו גם העיגון החוקי לכך מפורטים בהרחבה גם בהחלטת ממשלה  מס'  2025 משנת 2014 (שהסתיימה בשנת 2017), בפרק שכותרתו: "יישובי הבדואים בדרום". 

ניתן להגיש בקשות לשנת 2019 עד ה - 14.11.2019  או עד גמר התקציב – המוקדם מביניהם.

נוהל תמיכה בפיתוח כלכלי בענף החקלאות - עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2019-2021