נוהלי תמיכה

בפברואר 2017 התקבל בכנסת תיקון 27 לחוק המים שקבע  תעריף אחיד למים שפירים ומליחים לכלל הצרכנים החקלאים, הן לצרכנים  הרוכשים מים ממקורות והן לצרכנים מהפקה פרטית. לצורך השגת התכלית של אחידות בתעריף המים, נקבעה הוזלה בתעריפי המים המסופקים על ידי חברת מקורות, והתייקרות בעלויות המים לחקלאים הנשענים על אספקת מים של ההפקה הפרטית. בעקבות תיקון 27 לחוק המים, נחתם ביום 1.7.2018 הסכם שכותרתו "עדכון לעקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפים המים ל"מחיר יעד" מיום ה- 16.11.2006" לפיו המענקים יינתן למשקים חקלאיים אשר תעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך תקופה של חמש שנים מיום 1 ביולי 2017 ועד 30 ביוני 2022. 
 
ביום 19.4.2020 נחתם מסמך "עקרונות תמיכה בחקלאות בעמק המעיינות בעקבות תיקון 27" (להלן "מסמך עקרונות"). 
 
מטרת התמיכה בנוהל הרצ"ב – הוא תמיכה באזור עמק המעיינות המבוסס בעיקר על אספקת מים מהפקה פרטית ואשר נפגע מתיקון 27 לחוק המים ומההתייקרות שנקבעה בו, נפגע כושר התחרות של חקלאי עמק המעיינות. לפיכך הוחלט לחזק את החקלאות באזור זה ע"י מתן תמיכה באמצעות מנהלת ההשקעות שבמשרד החקלאות, להשקעות במפעלים אזוריים חדשים או קיימים לשם : הקמה, הרחבה ושדרוג בתי אריזה, וכן הקמה, הרחבה ושדרוג בתי קירור, וכן רכישת ציוד ומיכון בהתאם.
 
מטרת נוהל זה להגדיר את הקריטריונים, הכללים, הזכאות, התנאים והפרוצדורה לשם מתן תמיכה למפעלים אזוריים בעמק המעיינות.
 
את הבקשות יש להגיש למחוז העמקים של משרד החקלאות, עד יום חמישי ה – 13.5.2021 לפי הפרטים המופיעים בנוהל המצ"ב.


  

 

נוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_MAIM4.aspxנוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Support_open_spaces_2021.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים
פתיחת הסכם המים (4) למפיקים פרטיים – מתן תמיכה להשקעות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Water-support4.aspxפתיחת הסכם המים (4) למפיקים פרטיים – מתן תמיכה להשקעות לשנת 2021