נהלים

מטרת מתן התמיכה מתקציב המדינה היא לעודד, באמצעות מתן מענקים את הסדרת משקי המדגה הקיימים בישראל לצורך הגנה על הסביבה, לרבות על מקורות מים, מערכות אקולוגיות המגוון הביולוגי ומשאבי טבע אחרים, וכן על בריאות הציבור.
המדינה מבקשת לעודד, באמצעות מתן מענקים מתקציב המדינה, הסדרת משקי המדגה הקיימים בישראל לצורך עמידתם בדרישות הקבועות בטיוטת תקנות בריאות העם  (תקני איכות מי פלט מבריכות דגים וכללים לטיפול בהם) התשע"ב 2012 על מנת להסדיר ולהתאים  את המדגה לטיוטת התקנות ולהגדיל, לייעל ולפתח את ענף  ייצור דגי הבריכות בישראל.


ניתן להגיש את הבקשות  עד ליום  30/11/2018  או עד גמר התקציב המוקדם מבניהם​ לפי המצורף בקובץ המצורף:

נוהל תמיכה מנהלי לשיקום ברכות פתוחות לגידול דגים