נוהלי תמיכה

​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר רואים חשיבות רבה בקידומה של חקלאות ​​​​​העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות (חקלאות Hi-Tech), והמשלבת, בין היתר, שימוש בכלים מתחום "החקלאות מדייקת" בעבודת החקלאי השוטפת.  

מטרות אלו הנן חלק אינטגראלי מתוכנית "הדור הבא לחקלאות" המקודמת ע"י הממשלה, ושבמסגרתה נחתם ביום 18/9/2017 הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות המייעדת (בין היתר) תקציב תלת-שנתי בגובה 45 מיליון ש"ח, לצורך מימון השקעות ב"מיכון חדשני, טכנולוגיה חדשה ומיכון חוסך כוח אדם". 

מטרת נוהל זה היא לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון, מערכות, חומרה או תוכנה, שכוללים טכנולוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל ב- 5 השנים האחרונות והמשולבות בכלי מיכון חקלאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולת או שהנם כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכוח אדם.

עוד יובהר כי בנוהל זה ניתנת תמיכה גם ל "חקלאות מדייקת". אלו למעשה שרותי מידע הכוללים צילומי לוויין מפוענחים, צילומי רחפנים מפוענחים או חיישנים משדרים, המשמשים לבקרת השקיה, דישון, ריסוס וצימוח.  

לאור האמור לעיל, מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.

המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל, מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים:
בכתב לפקס מס' 03-9485829 או באמצעות דוא"ל לכתובת הבאה: efrath@moag.gov.il

פניות יש להעביר עד ליום חמישי, ז' טבת תשע"ח 25.12.17 

 

 

הארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/haaracha_moed.aspxהארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"
עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flower_Farm.aspxעדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה