נוהלי תמיכה

בתאריך 17 ביוני 2020 פורסם עדכון לנוהל תמיכה שמטרתו: להגדיר  את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים  לקבלת תמיכה בגין השבתת הפעילות החקלאית בשנת השמיטה התשפ"ב. 
המועד האחרון להגשת בקשות הנקוב בנוהל התמיכה הוא 30.8.2020. 
לאחרונה הגיעו למשרדנו פניות למתן ארכה למועד ההגשה ונוכחנו כי מספר הבקשות שהוגשו קטן באופן משמעותי מהמצופה. 
על רקע זה ומאחר ובשל התפרצות מגפת הקורונה, אנו נמצאים בעיצומה של תקופה ארוכה שבה מדינת ישראל כולה חווה שגרה משובשת, על כל המשתמע מכך, החליטה ועדת התמיכות בחקלאים משביתים  להאריך את התקופה הקצובה להגשת בקשות במחוזות משרד החקלאות בשלושה חודשים נוספים.
המועד האחרון להגשת בקשות נקבע ליום  יא' חשוון  29 באוקטובר 2020.
יובהר כי לא תינתנה הארכות נוספות. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או כל התחייבות לתמיכה במאן דהו.


בברכה, צביקה כהן סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות                                                                                              מנהלת ההשקעות 

 

נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/herbs_flower_suport_corona.aspxנוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהנוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.
נוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/pirion_bakar.aspxנוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021