נוהלי תמיכה

 רצ"ב נוהל התייעלות בענף הבקר במרעה לשנת 2020.

מטרת נוהל זה היא יישום החלטת ממשלה מס'  1584 מיום 4.5.14  בנושא הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר וכן יישום הוראות ההסכמים  מהימים  1.5.14 וה-18.9.16 בנושא תמיכה בענף הבקר לבשר – המרת מכסים בתמיכות ישירות, אשר נחתמו בין משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד")  וארגון מגדלי בקר לבשר.

ההחלטה וההסכמים הנ"ל מהווים חלק ממדיניות הממשלה אשר מטרתה הגברת התחרות במשק  והפחתת יוקר המחייה בישראל.

לאור האמור לעיל, הוחלט על הפחתת ההגנה המכסית על ייבוא עגלים חיים מעל 250 ק"ג לראש, הקצאת מכסת ייבוא משמעותית בפטור ממכס על בשר בקר טרי והמרת ההגנה המכסית בתמיכות ישירות בחקלאים.  ענף הבקר לבשר במרעה מביא לתרומות חיצוניות ייחודיות לשמירה על שטחי מדינת ישראל, שכן שטחי הרעיה של רועי הבקר המוקצים בחוזי רעיה עומדים על היקף משמעותי של כ-1.2 מיליון דונם.


להלן ציטוט מהנוהל של סעיף 7ב' לגבי חוזה או הרשאת רעיה מרשות מקרקעי ישראל : נדרש חוזה או הרשאת רעיה מרמ"י בתוקף לשנת 2019, והמלצת מתכנן המחוז הרלוונטי לוועדת השכרות של רמ"י להארכת חוזה הרעיה, וכן אישור תשלום עבור שנת 2020. יובהר כי, ככלל, נדרש להציג חוזה רעיה בתוקף לשנת 2020 אך בשל התפשטות נגיף הקורונה בישראל, החליטה הנהלת רשות מקרקעי כי בשנת 2020 לא יטופלו בקשות להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר ושוכרים קיימים יקבלו הודעה בדבר מתן תקופת שכירות נוספת של שנה אחת.


נוהל תמיכה זה מפורסם בכפוף לכך שיועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתו בכל אחת משנות הנוהל. לא תתקבל כל טענת הסתמכות של מגיש הבקשה מכוח נוהל זה אם בסופו של יום לא יועמדו לרשות המשרד מלוא התקציב או חלק ממנו לצורך הפעלתו. יובהר כי הנפקת כתבי אישור תהיה בכפוף לאישור תקציב התמיכה בוועדת חריגים במשרד האוצר או קיום תקציב מדינה מאושר.


ניתן להגיש בקשות עד יום א' ה- 15.11.2020 או עד גמר תקציב התמיכה המוקדם מבניהם.

על המחוזות להביא "פיזית" את הבקשות למנהלת עד יום ה' ה- 19.11.2020.
 

נוהל תמיכה -הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021

 

 

הבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/clarification.aspxהבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 - 2021
תכנית הפיתוח לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2021.aspxתכנית הפיתוח לשנת 2021
נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/new_tech_plant_branches.aspxנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021