נוהלי תמיכה

במטרה לעודד את החקלאים לרכוש ביטוח חקלאי כנגד נזקי טבע בחקלאות בשנת 2020, משרד החקלאות צפוי להשתתף במימון הפרמיה למגדל ברכישת ביטוח חקלאי. השתתפות המשרד תהיה בכפוף לאשור תקציב המדינה שצפוי להיות מאושר לעניין שבנדון ובהסתמך על תחזיות היקף הפוליסות לשנת 2020 שנמסרו למשרד החקלאות על ידי חברות הביטוח, צפויה המדינה להשתתף בפרמיות בגין פוליסות לביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות שיונפקו בשנת 2020. תקציב השתתפות הממשלה במימון הפרמיה יעמוד על 35% מגובה סך הפרמיה הזכאית,  אך לא יותר מסך התקציב המאושר לכלל חברות הביטוח הזכאיות. מצ"ב נוסח קול הקורא בדבר השתתפות הממשלה במימון הפרמיה למגדל בתכנית ביטוח כנגד נזקי טבע בחקלאות.

במידה ובכוונת חברתכם לשווק פוליסות בשנת 2020 בתחום ביטוח נזקי טבע בענפי הצומח ו/או בענפי בעלי החיים, נא לשלוח למשרד החקלאות מענה לקול הקורא. עם המענה נא לצרף:

  1. "כתב הצהרה והתחייבות" חתום על ידי מורשי חתימה בחברה.
  2. עותקים מהפוליסות שיש בכוונתכם לשווק בשנת 2019. על הפוליסה לכלול את כל הפרקים בחוזה הביטוח כולל תפריט הביטוח, רמות הביטוח, הפרמיה, רמת הכיסוי, השתתפות עצמית, תנאים וסייגים וכו'.

חברת ביטוח העונה על הקורא קורא, ותהיה זכאית על פי כלליו, ייחתם עמה הסכם פרטני וזאת בכפוף לאשור תקציב המדינה בשנת 2020. יש לענות על קול הקורא לא יאוחר מיום 31/12/2020.

קול קורא בדבר השתתפות המדינה בפוליסות ביטוח נזקי טבע לשנת 2020

 

 

פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_support.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
הארכת המועד להגשת בקשות במסגרת מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim21012020.aspxהארכת המועד להגשת בקשות במסגרת מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2020
פרוטוקול והחלטות ועדת התמיכות לפי נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019-2020, מיום 11.12.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/vaadat_tmicha_klavim_2019.aspxפרוטוקול והחלטות ועדת התמיכות לפי נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019-2020, מיום 11.12.19