נוהלי תמיכה

​​​​​​​​​​בקשות חדשות ל- 2019:
בתאריך 19 במרץ 2019 פורסם נוהל תמיכה שמטרתו: להגדיר  את הקריטריונים, הזכאות, והתנאים הנדרשים  לקבלת תמיכה בגין השבתת הפעילות החקלאית בשנת השמיטה התשפ"ב (משביתי משקים על פי אמונתם, משתלות עצי פרי וכרם יין).
כאמור על מנת לקבל תמיכה יש להגיש בקשה מסודרת בהתאם לנוהל  כל שנה מחדש בכל השנים שלפני שנת השמיטה. המועד האחרון להגשת בקשות במחוזות משרד החקלאות יהיה: יום חמישי כ"ו אלול תשע"ט 26 לספטמבר 2019

​כללי:
ועדת התמיכות מאשרת כי למבקשים אשר טרם השלימו דוחות כספיים לשנה החולפת, ניתן להעביר מאזן בוחן מאושר ע"י רו"ח, ובשנה לאחר  מכן יושלמו הדוחות הכספיים ויבוצע עדכון.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לכל בקשה אשר שתוגש, או משום התחייבות לתמיכה במאן דהו.

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021- עדכון 2019 

 

 

נוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/pirion_bakar.aspxנוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים, משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 – 2022 – עדכון 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/נוהל-תמיכה-בחקלאים-משביתי-משקים,-משתלות-וכרמי-יין-בשנת-השמיטה-תשפ-ב--2018-–-2022-–-עדכון-2020.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים, משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 – 2022 – עדכון 2020
נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/gadach_20_22.aspxנוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022