נוהלי תמיכה

​​​​​​​​​בקשות חדשות ל- 2019:
בתאריך 25 בדצמבר 2017 פורסם נוהל תמיכה שמטרתו: להגדיר  את הקריטריונים, הזכאות, והתנאים הנדרשים  לקבלת תמיכה בגין השבתת הפעילות החקלאית בשנת השמיטה התשפ"ב (משביתי משקים על פי אמונתם, משתלות עצי פרי וכרם יין).
כאמור על מנת לקבל תמיכה יש להגיש בקשה מסודרת בהתאם לנוהל  כל שנה מחדש בכל השנים שלפני שנת השמיטה. המועד האחרון להגשת בקשות במחוזות משרד החקלאות יהיה: יום חמישי כ"ח אב  תשע"ט 29 לאוגוסט 2019

בקשות של שנת 2018:
מאחר ולקראת השמיטה הקרובה שינה משרד החקלאות את תפיסת התמיכה לחקלאים המשביתים את משקם – התמיכה מתפרשת על פני מספר שנים וכל משבית מחוייב לחסוך בעצמו לקראת שנת השמיטה.
הושג סיכום מול משרד האוצר לגבי שני סעיפים:
  • ​נוהל תמיכה במשביתי משקים על פי אמונם ונוהל תמיכה במשתלות עצי פרי - בשני הנהלים הנ"ל לא נוצל התקציב בשנת 2018 במלואו, ולכן, תאשר וועדת התמיכות, קבלת בקשות השנה גם עבור שנת 2018 לחקלאים שלא הגישו  בקשות בשנת 2018.
  • ​נוהל כרם יין  - בנוהל זה נוצל  התקציב עד תומו ובפועל הסכום שנחסך לכל דונם היה נמוך מאד בהשוואה לתכנון, כמו כן נראה כי חלק מהכורמים הגישו בקשות ויתכן ולא יבחרו להשבית את כרמם, לכן  תאפשר ועדת התמיכות בשנה זו למגדלים שירצו בכך, לגרוע את עצמם מנוהל ההשבתה, והתקציב שיתפנה יחזור להגדלת התמיכה לחקלאים האחרים שהגישו בשנת- 2018.
כללי:
ועדת התמיכות מאשרת כי למבקשים אשר טרם השלימו דוחות כספיים לשנה החולפת, ניתן להעביר מאזן בוחן מאושר ע"י רו"ח, ובשנה לאחר  מכן יושלמו הדוחות הכספיים ויבוצע עדכון.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לכל בקשה אשר שתוגש, או משום התחייבות לתמיכה במאן דהו.

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021- עדכון 2019 

 

 

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה
נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_apple.aspxנוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה
משרד החקלאות משיק מסלול ייעודי למתן הלוואות לחקלאים במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Loan_farmers.aspxמשרד החקלאות משיק מסלול ייעודי למתן הלוואות לחקלאים במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה