נוהלי תמיכה

​​​​​​​​​​בקשות חדשות ל- 2019:
בתאריך 19 במרץ 2019 פורסם נוהל תמיכה שמטרתו: להגדיר  את הקריטריונים, הזכאות, והתנאים הנדרשים  לקבלת תמיכה בגין השבתת הפעילות החקלאית בשנת השמיטה התשפ"ב (משביתי משקים על פי אמונתם, משתלות עצי פרי וכרם יין).
כאמור על מנת לקבל תמיכה יש להגיש בקשה מסודרת בהתאם לנוהל  כל שנה מחדש בכל השנים שלפני שנת השמיטה. המועד האחרון להגשת בקשות במחוזות משרד החקלאות יהיה: יום חמישי כ"ו אלול תשע"ט 26 לספטמבר 2019

​כללי:
ועדת התמיכות מאשרת כי למבקשים אשר טרם השלימו דוחות כספיים לשנה החולפת, ניתן להעביר מאזן בוחן מאושר ע"י רו"ח, ובשנה לאחר  מכן יושלמו הדוחות הכספיים ויבוצע עדכון.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לכל בקשה אשר שתוגש, או משום התחייבות לתמיכה במאן דהו.

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021- עדכון 2019 

 

 

הארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/haaracha_moed.aspxהארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"
עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flower_Farm.aspxעדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה