נוהלי תמיכה

עדכון תקציבי- נוהל  תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2109 לשחת ותחמיץ בעוטף עזה
  1. בהמשך לנוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ותחמיץ בעוטף עזה אשר פורסם לציבור ביום  12.3.2019 (להלן: "הנוהל"), מודיע משרד החקלאות על עדכון התקציב הכולל  לצורך תמיכה במסגרת נוהל זה כך שיעמוד על סך  8 מיליון ₪ , במקום 4 מיליון ₪ כפי שהוגדר בנוהל שבנדון.
  2. בהתא​​​ם לאמור, גם שיעור התמיכה לדונם יוגדל מ-50 ₪ לדונם לעד -100 שקל לדונם כולל מע"מ כדין.    
  3. יובה​​ר כי, הסעיף בנוהל שמתייחס לחוסר ודאות תקציבית אינו רלוונטי יותר לאור קבלת התקציב. 
  4. אין שינוי ב​​יתר סעיפי הנוהל . 


​​​​במטרה להתמודד עם תופעת השריפות בשדות תבואות קיץ (חיטה ושעורה) הסמוכים לגדר המערכת עם רצועת עזה, המתרחשות בעקבות שליחת עפיפוני תבערה ובלוני נפץ, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) לתמרץ את החקלאים ששטחיהם סמוכים לגדר המערכת, לבצע  קציר מוקדם של חיטה ושעורה לתחמיץ, ולשחת, כך שמרבית שדות החיטה יקצרו ירוקים או חצי ירוקים, לפני המועד שבו הם מתייבשים כליל.

את הבקשות יש להגיש על פי המועדים המצוינים בנוהל למחוז הנגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ותחמיץ בעוטף עזה

 

 

נוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Potato.aspxנוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומה
נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, במגזר המיעוטים, לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/slila_ve_shikum.aspxנוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, במגזר המיעוטים, לשנת 2019
נהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית – 2019 מס' 11002https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/noal_tmicha_11002.aspxנהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית – 2019 מס' 11002