נוהלי תמיכה

רקע


החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – "המשרד") לתמוך בהשקעות הון בחקלאות במהלך שנת 2020 בגין הפעילות החקלאית במובלעת צופר, זאת בהתאם לנהלי מינהלת ההשקעות במשרד החקלאות ובכפוף להוראות כל דין.

מטרת הנוהל 

מטרתו של נוהל זה היא להגדיר את הקריטריונים והכללים למתן התמיכה בהשקעות הון בחקלאות לצורך המשך פעילותם החקלאית של החקלאים הזכאים, בקרקע חלופית שהוכשרה בשטח המשבצת של מושב צופר.

 יובהר כי, בשלב זה טרם הוקצה תקציב וכי מימוש נוהל זה כפוף לאישורו של תקציב מתאים. נוהל תמיכה זה מפורסם בכפוף לכך שיועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתו בכל אחת משנות הנוהל. לא תתקבל כל טענת הסתמכות של מגיש הבקשה מכוח נוהל זה אם בסופו של יום לא יועמדו לרשות המשרד מלוא התקציב או חלק ממנו לצורך הפעלתו.

יובהר בנוסף כי, הנפקת כתבי אישור תהיה בכפוף לאישור תקציב התמיכה בוועדת חריגים במשרד האוצר או קיום תקציב מדינה מאושר. ביום 19.1.2020 התקבלה החלטת ממשלה מס' 4821 בנושא "סיוע בגין הפסקת הפעילות החקלאית במובלעת צופר", במסגרתה הוחלט לסייע בהעתקת הפעילות החקלאית במובלעת צופר לשטח ישראל (להלן – "החלטת הממשלה"). בהתאם להחלטת הממשלה, הוטל על משרד

הגשת הבקשה

 
התאריך האחרון להגשת הבקשות בשנת 2020 הוא 26/11/2020
אנא שימו לב בנוהל זה, יש להגיש את הבקשות באופן מקוון , בהתאם להפניות המופיעות בסעיף 10 לנוהל.


 
נוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופר


 

 

נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/mikun_2020.aspxנוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020
טיוטת נוהל תמיכה בהשקעות הון עבור מפוני מובלעת צופר - להערות הציבור https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/draft_zofar.aspxטיוטת נוהל תמיכה בהשקעות הון עבור מפוני מובלעת צופר - להערות הציבור
הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/orca_shmita.aspx הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022