נוהלי תמיכה

הסכם המים ה"ראשון" נחתם ב- 16.11.2006 ע"י משרד החקלאות, משרד האוצר, התאחדות חקלאי ישראל ורשות המים, במסמך שכותרתו "עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר יעד".

בפברואר 2017 התקבל בכנסת תיקון 27 לחוק המים, שקבע תעריף אחיד למים שפירים ומליחים לכלל הצרכנים החקלאיים, ללא תלות במקור המים. לשם השגת התכלית של אחידות בתעריף המים, נקבע כי תעריפי המים המסופקים ע"י חברת מקורות – יוזלו, ותעריפי המים המסופקים ע"י מפיקים פרטיים – יתייקרו.
בעקבות כך נחתם הסכם נוסף ב- 1.7.2018 שהינו "מסמך עדכון" להסכם המים ה"ראשון", והוא העומד בבסיסו של נוהל זה.
מטרת נוהל זה הינה אפוא, להגדיר את הקריטריונים, הכללים והנהלים בכל הנוגע למתן תמיכה למשקים החקלאים שתעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש השנים שבין 1 ליולי 2017 ל- 30 ביוני 2022. התמיכה נועדה לסייע בידיהם של בעלי המשקים החקלאיים להתמודד עם עליית מחיר המים הנובעת מהשינוי שיצר תיקון 27.

ברצוננו להבהיר כי בשונה משנה שעברה, לגבי צרכנים שיבחרו במסלול משולב, תשלום התמיכה במזומן בגובה 20% מסכום הזכאות, ישולם בשני תשלומים שנתיים שווים. קרי, תשלום של 10% (מתוך ה- 20%) ישולם בשנה של קבלת כתב האישור ותשלום נוסף של ה- 10% הנותרים (מתוך ה- 20%) ישולם בשנה העוקבת.

כמו כן ברצוננו להבהיר שנוהל תמיכה זה מפורסם בכפוף לכך שיועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתו בשנות הנוהל בכלל ובשנת 2020 בפרט. 
לא תתקבל כל טענת הסתמכות של מגיש בקשה מכוח נוהל זה אם בסופו של יום לא יועמד לרשות המשרד מלוא התקציב (או חלק ממנו) לצורך הפעלתו. הנפקת כתבי אישור תהיה בכפוף לאישור ועדת חריגים במשרד האוצר או קיום תקציב מדינה מאושר.

הרינו מודיעים על פתיחת מערכת מנהלת ההשקעות להקלדת בקשות. את הבקשות יש להגיש עד ה – 15.11.2020.

 
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2020


 

 

הבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/clarification.aspxהבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 - 2021
תכנית הפיתוח לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2021.aspxתכנית הפיתוח לשנת 2021
נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/new_tech_plant_branches.aspxנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021