2009


ביום 7.12.2008 נכנס לתוקפו צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב') (הוראת שעה), תשס"ט-2009. הצו נקבע כהוראת שעה ותוקפו עד ליום 31.12.2009.

לקראת מועד פקיעת תוקפו של הצו ביום 31.12.2009, מבקש משרד החקלאות ופיתוח הכפר לקבל מן הציבור הערות לתוכנו של הצו, בהתייחס למטרות המוגדרות בו ופריסת אזורי הפיתוח הקבועים בו ובהתייחס לנייר העמדה המקצועי שעמד בבסיסו.

צוות בראשות הגב' שמחה יודוביץ, מנהלת מינהלת ההשקעות במשרד, בהשתתפות חברי הוועדה: הגב' תניב רופא - הרשות לתכנון, משרד החקלאות, הגב' דניאלה גרא - אגף תקציבים, משרד האוצר ונציג הלשכה המשפטית יבחנו את הפניות ויגבשו המלצות לשר החקלאות ופיתוח הכפר לגבי הצורך בהכנסת שינויים לצו, לקראת חידוש תוקפו ב- 1 בינואר 2010.  נציג התאחדות חקלאי ישראל יוזמן להשתתף בדיוני הצוות, באופן קבוע.

הערות לתוכנו של הצו יש להעביר, בכתב בלבד, לא יאוחר מיום 14.10.2009, לידי גב' שמחה יודוביץ, מנהלת מינהלת ההשקעות בחקלאות.

כתובת למשלוח הערות: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, דרך המכבים, ראשון לציון, ת.ד. 30, בית דגן 50250, או לפקס שמספרו 03-9485829. נא לציין על גבי המעטפה (או בנדון): "צו אזורי פיתוח – הערות". טלפון לשאלות: 03-9485515.


לצו לעידוד השקעות הון בחקלאות
לנייר העמדה של מינהלת ההשקעות בנושא

 

 

טיוטת נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/draft_flowers_corona.aspxטיוטת נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבור
חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.
נוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/pirion_bakar.aspxנוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021