2015

אנו מודיעים בזאת על שינוי התאריך הקובע להכרה בחשבוניות המוגשות לתכניות השקעה שיוגשו החל משנת 2015 במסגרת הסכם המים ל - 1.1.2013.להודעה על שינוי התאריך הקובע להכרה בחשבוניות בתכניות הקשעה במסגרת זו ל-1.1.2013

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור