2015

לפי תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע (קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם), התשנ"ב-1991

בהתאם לתקנה 3 לתקנות פיצוי נפגעי אסון טבע (קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם), התשנ"ב-1991 (להלן – התקנות), מודיע בזאת כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 1א(א) לחוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989, הכריזה הממשלה, בהחלטת ממשלה מס' 513 מיום י"ט באלול התשע"ה  (3 ספטמבר 2015) (להלן – ההחלטה), על השיטפונות שהתרחשו בתאריכים ובאזורים המפורטים להלן והמסומנים במפות המצורפות להחלטה, כעל אסון טבע.

 

תאריך האירוע
אזור האירוע
11.12.2013-14.12.2013
אזור הנגב המערבי (מפה)
08.05.2014-07.05.2014
אזור הערבה (מפה)

על המבקש פיצויים לפי החוק, לשלוח בדואר רשום הודעת נזק למחוז הנגב של משרד החקלאות וזאת לא יאוחר מ- 10 ימים מתאריך פרסום הודעה זו בעיתונות או מתאריך פרסום ההודעה ברשומות, המאוחר מבניהם. לפרטים נוספים ניתן לפנות למחוז הנגב שכתובתו: משרד החקלאות, מרכז חקלאי אזורי גילת, ד.נ. נגב 2, מיקוד 85282, טלפון 9920999- 08, פקס:  9920970 -08. 

 

אין בהודעה זו כדי לגרוע ו/או לשנות מהקבוע בחוק או בתקנות המחייבות.


מועמר חאג' יחיא
מנהל ועדת זכאות לפיצוי נפגעי אסון טבע
משרד החקלאות ופיתוח הכפר