2015

משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה החליטו לקדם הסדרה סביבתית של מפטמות בקר כדי לעודד ייצור הבשר המקומי תוך שמירה על איכות הסביבה. כמו כן  לתמוך בשמירה על השטחים הפתוחים ע"י מתן אפשרות לעדרי הבקר במרעה לייעל  את הייצור  ע"י  גידול הוולדות מגמילה במרעה עד סוף פיטום. הסיוע יהיה בתקציב כולל של 45  מליון ₪, בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2015.

לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת נוהל התמיכה המצורף בטרם פרסומו.

כל המעוניין להעיר הערות מוזמן לעשות זאת בכתב לפקס 03-9485909  או לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה :
efrath@moag.gov.il.
את הפניות יש להעביר עד יום חמישי, כ"ח אדר תשע"ה  ה  19.3.15 .
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או התחייבות לתמיכה במאן דהו.לנוהל תמיכה מנהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקר לבשר – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה