2015

משרד החקלאות, מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר החליטו לקדם הסדרה שפכי הרפתות.

הואיל ומדובר בנושא חדש יחסית, הרי שכוונת המשרד הנה לסייע באמצעות נוהל זה בהקמת מספר מתקני "חלוץ" באמצעותם יוכל המשרד לצבור ידע באשר לסוגי המתקנים, השלכות הנוסעות מהשונות של אזורי הגידול בארץ בהקשר של הפעלת מתקנים אלו, ומידת היעילות של מערכות אלו לשפכי רפתות.

בהתאם לכך פורסמה באתר המשרד טיוטת נוהל תמיכה (מעודכנת ליום 16/6/2015) שמטרתה: להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לקבלת אותה תמיכה.

לאור האמור לעיל, מעוניין המשרד לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת נוהל התמיכה בטרם פרסומו.

כל המעוניין להעיר הערות, מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב לפקס 9485829 - 03  או לכתובת הדואר אלקטרוני הבאה: efrath@moag.gov.il

את הפניות יש להעביר עד 30.6.15

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או כל התחייבות לתמיכה במאן דהו

עוד מבקש המשרד להדגיש כי פרסומו של נוהל זה, קודם לשנת התקציב ובאשר על כן, בעת הפרסום, אין עדיין ודאות תקציבית מלאה לגבי התקציב המוקצה (כולו או חלקו) לטובת התמיכה. לאור זאת אין בפנייה זו לקבלת הערות מן הציבור משום מחויבות של המשרד לפרסום הנוהל בהמשך.


לנוהל תמיכה מינהלי להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה

 

 

הארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/haaracha_moed.aspxהארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"
עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flower_Farm.aspxעדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה