2016

בתאריך: י"ב אדר ב' התשע"ו, 22 במרץ 2016, נחתם הסכם משולש בין משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן- המשרד) והתאחדות חקלאי ישראל. בהסכם נקבע כי תינתן, בין השאר, בשנת 2016  תמיכה ישירה, מתקציב תוספתי  למגדלי הדגים בבריכות, בסכום של 23 מיליון ₪ וזאת לאור פתיחת מכסות פטורות ממכס ליבוא דגים לקראת חג הפסח  ומתוך רצון להפחית יוקר המחיה.

בעקבות הסכם זה פרסם המשרד בחודש אפריל 2016 נוהל תמיכה, במטרה לתמוך במגדלי דגים בבריכות (להלן: "נוהל התמיכה הראשון" או "נוהל תמיכה במגדלי דגי בריכות לחג הפסח").  

בחודש יולי 2016 הכריז שר האוצר על הכוונה להפחית את מכסי המגן על דגי אמנון, קיפון (בורי) וקרפיון, ומשכך צפוי בעתיד הקרוב להיחתם הסכם משולש - שני במספר (לעניין זה), שיאפשר את המשך התמיכה במגדלי הדגים בשבע השנים הבאות ובאופן המפורט בנוהל שלהלן, ביחס לשנת 2016.

 

הואיל וכאמור טרם נחתם הסכם משולש נוסף, מובהר בזאת כי נוהל תמיכה זה מפורסם בכפוף לתנאי לפיו אכן בסופו של יום יועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתו. לא תתקבל  כל טענת הסתמכות של מגיש בקשה מכוח נוהל זה אם בסופו של יום לא יועמד לרשות המשרד מלוא התקציב (או חלק ממנו) לצורך הפעלתו.

הסכום הצפוי להתקבל מן האוצר לצורך תמיכה מכוח נוהל זה הנו עד 22.23 מלש"ח (כתקציב תוספתי). בשונה מנוהל התמיכה הראשון, נוהל זה מיועד גם  במאגרי מים מתוקים שלא בברכות (דיג בכנרת באמצעות ספינות מורשות).  למגדלים מסוג זה, ומסוג זה בלבד, תינתן גם הזכאות לקבל תמיכה נוספת בהיקף התמיכה לו היו זכאים מגדלי הדגים בבריכות, בהתאם לנוהל התמיכה במגדלי דגי בריכות לפסח.

 

שוני נוסף אל מול נוהל התמיכה הראשון הנו כי לראשונה מבקש המשרד, לתמוך גם בהפניית דגים לתעשייה, וזאת מתוך הנחה מקצועית על פיה הפחתת מכסי המגן מחריפה את התחרות של החקלאי הישראלי בעיקר בשוק הדגים הקפואים מסוג אמנון וקרפיון שעברו פילוט (הכנת פילה) בהשוואה לתוצרת המיובאת.

 

תאריך אחרון להגשת הערות הינו יום רביעי, כ"ה אלול התשע"ו, 28/09/2016 - לידי גלעד אלירז, לכתובת דוא"ל: gilade@moag.gov.il

 

נוהל תמיכה (שני) למגדלי דגים בבריכות ובמאגרי מים מתוקים – טיוטא להערות הציבור