2016

​משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה מקדמים במשותף תכנית לצימצום בעיית המפחמות הפולטות עשן וגורמות לזיהום סביבתי. המפחמות משמשות לייצור פחם, בשיטה הגורמת לזיהום אוויר קשה המהווה מפגע סביבתי ובריאותי.
משרד החקלאות מצוי בעיצומו של הליך להתקנת תקנות למניעת מעבר גזם למפחמות מזהמות  שבמסגרתו יוטלו קנסות על חקלאים שעושים כן ובמקביל במציאת פתרונות שיעודדו חקלאים ומועצות  אזוריות לצמצם עד כמה שניתן את המפגע .
מכאן נוהל תמיכה זה שעניינו: העמדת תקציב רב שנתי בסך של עד 6 מלש"ח לסיוע בהשקעות לטיפול בגדמים לצורך השגת המטרות הבאות:
א. מניעת המפגע מראש   עידוד המגזר החקלאי לטיפול בגדמי המטעים  באמצעות ריסוקם באופן שימנע את הצורך לשינוע הגדמים לשריפה.
ב. מחזור פסולת הגדמים – כמטרת משנה, מבקש נוהל זה לתמרץ  ריסוק גדם על פני שריפה לא מבוקרת/מזהמת  (מפחמות) וזאת באמצעות הכרה בהשקעה המבקשת להפוך את הגדם למקור ליצירת אנרגיה מתחדשת (כדוגמת: יצירת פחמים, כופתיות לייצור חשמל, מרכיב בתערובת קומפוסט וכן הלאה).
ג. הקמת פתרונות קצה אלטרנרטייבים לשריפת הגדם במפחמה וזאת  קרוב ככל האפשר לשטחי המטע  (מפחמה ידידותית)

לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.
הטיוטה זמינה לעיון הציבור באתר המשרד שכתובתו  www.moag.gov.il

מעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים : בכתב לפקס מס' 03-9485829 או באמצעות דו"אל לכתובת הבאה : efrath@moag.gov.il

פניות יש להעביר עד ליום חמישי כ"ט תמוז תשע"ו   ה 4.08.2016

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן , או התחיבות לתמיכה במאן דהו.
תשומת הלב מופנית לעובדה כי פרסומו של נוהל זה  נעשה במצב דברים שבו אין עדיין ודאות תקציבית מלאה לגבי התקציב המוקצה (כולו או חלקו) לטובת התמיכה כמשמעה בנוהל זה.

לטיוטת הנוהל

 

 

סיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/סיכום-השקעות-שהוגשו-בוועדה-לגידולים-חדשים-2014---2019.aspxסיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019
יבוא גרעינים מהפדרציה הרוסיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/russian_federation.aspxיבוא גרעינים מהפדרציה הרוסית
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/water_agreement_4.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022