2017

​​​​מחלת הפנמה היא היום המחלה המאיימת יותר מכל על ייצור הבננות בעולם. בשנה האחרונה במטעי הבננות בישראל התגלתה המחלה. זוהי פטרייה שמקורה בקרקע העלולה להוביל להכחדת הפרי. למחלה אין כרגע טיפול ידוע, אך שימוש בברכות טבילה לגלגלי הרכבים עשוי למנוע את התפשטותה לשטחים אחרים. מטרת מתן התמיכה מתקציב המדינה היא לעודד, נקיטת אמצעים להגנה מפני התפשטות המחלה.


לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.

כל המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים: בכתב לפקס מס' 03-9485829 או באמצעות דו"אל לכתובת הבאה: efrath@moag.gov.il

פניות יש להעביר עד ליום ראשון, יא' באייר תשע"ז, ה- 7/5/17.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או התחייבות לתמיכה במאן דהו.

תשומת הלב מופנית לעובדה כי פרסומו של נוהל זה  נעשה במצב דברים שבו אין עדיין ודאות תקציבית מלאה לגבי התקציב המוקצה (כולו או חלקו) לטובת התמיכה כמשמעה בנוהל זה.​