2017

בעקבות כניסתו לתוקף ב-1.1.2017 של תקן 1176 ת.י. (תקן ישראלי של מכון התקנים) המתייחס לתנאי ביטחון עבודה בגובה, אנו פונים אל יצרני החממות שדגמיהם מאושרים ע"י מנהלת ההשקעות בחקלאות, לקבלת מענקי השקעות לחקלאים הרוכשים אותם במסגרת תכנית הפיתוח, לעדכן את תכניותיכם לדגמים הנ"ל בהתאם לתקן 1176 ת.י. בנוגע לתנאי ביטחון עבודה בגובה.

עליכם להצטייד בתקן 1176 (ממכון התקנים הישראלי), ובהתאם אליו להציע את פתרונכם - אחד או יותר - לנושא זה לגבי הדגמים שלכם המאושרים במנהלת ההשקעות, תוך התייחסות לתנאי העבודה בגובה, ביטחון המרכיבים, יציבות הקונסטרוקציה וכו. הפתרונות המוצעים על ידכם, צריכים לכלול: חישובים, שרטוטים, וחתכים המסבירים את הפתרון.

עליכם להגיש למנהלת ההשקעות את פתרונותיכם עד ליום ה' ה- 16.2.2017.
אם לא נקבל את הצעותיכם/פתרונותיכם עד לתאריך הנ"ל, לא נוכל לאשרר את הדגמים שלכם, ולא נוכל לאשר בקשות של חקלאים שיבקשו להקים חממה עם הדגם הזה.
למען הסר ספק יובהר בזאת, כי לדגם המאושר ע"י המנהלת, אין צורך להגיש עבורו את כל התיק המלא מחדש, אלא אך ורק הפתרון/הפתרונות המוצעים על ידכם.

למותר לציין כי ניתן להגיש דגמים לאישור מנהלת ההשקעות בנוהל המקובל (ראה אתר האינטרנט של משרד החקלאות, מנהלת ההשקעות).
יש להגיש תיק מלא של דגמיכם אשר יכלול גם את העדכון לתקן 1176 ת.י.
                                                                             
           
  צביקה כהן
  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 

 

הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/orca_shmita.aspx הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022
נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/herbs_flower_suport_corona.aspxנוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהנוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.