2017

משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה מקדמים במשותף תכנית לצמצום בעיית המפחמות הפולטות עשן וגורמות לזיהום סביבתי. על מנת לסבר את האוזן יובהר כי מפחמה הנה ערימה של גדמי עץ הבוערת בצורה מבוקרת למשך מספר שבועות בכל פעם. בתהליך זה נפלטות כמויות גדולות של עשן וריח שריפה אשר עלולים לגרום למפגעים סביבתיים קשים ומתמשכים באזור בו הן פועלות. יישובים רבים בישראל התלוננו רבות על המפגע הנגרם מהמפחמות, וטענו בין היתר כי העשן הנפלט מהן מכיל רעלים, וחשוד כגורם לתחלואה ולסיכון הבריאות. על מנת לצמצם את הנזקים של פעילות זו, משרד החקלאות מסיים בימים אלה הליך להתקנת תקנות למניעת מעבר גזם משטחי ישראל לגדה שבמסגרתו יוטלו קנסות על חקלאים הכורתים פרדס או מטע אבוקדו או מובילים את הגדמים ללא היתר ובמקביל עוסקים משרד החקלאות והסביבה במציאת פתרונות שיעודדו חקלאים ומועצות אזוריות לצמצם עד כמה שניתן את המפגע המתואר באמצעות ריסוק הגזם ושימוש חוזר ויעיל בתוצר המתקבל.
נוהל זה שלפננו מעודד תמיכה ישירה המחושבת לפי דונם נטוע שתינתן רק לגורמים שבצעו כריתה ריסוק והובלת גדמי מטעים לאתר מורשה. התמיכה תינתן לאחר הוכחת ביצוע פעולות הכריתה, הריסוק והשינוע והתנאי כמובן כי כל הפעולות יבוצעו בהתאם מלא עם הוראות נוהל זה ובכפוף למגבלות המפורטות בו. סך התמיכה המתוכננת היא כ-1000 ₪ לדונם שנעקר ורוסק לפי התקנות.

לאור האמור לעיל, מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.


מעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים: בכתב לפקס מס' 03-9485829 או באמצעות דו"אל לכתובת הבאה: efrath@moag.gov.il

פניות יש להעביר עד ליום חמישי ד' אדר תשע"ז ה 2.3.17. ככל שפונה פלוני מעוניין לוודא כי הערותיו התקבלו – האחריות לעשות כן מוטלת עליו וזאת באמצעות בירור טלפוני מול מנהלת ההשקעות של המשרד, בטלפון: 03-9485515.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או התחיבות לתמיכה במאן דהו.
תשומת הלב מופנית לעובדה כי פרסומו של נוהל זה נעשה במצב דברים שבו אין עדיין ודאות תקציבית מלאה לגבי התקציב המוקצה (כולו או חלקו) לטובת התמיכה כמשמעה בנוהל זה.

 

 

סיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/סיכום-השקעות-שהוגשו-בוועדה-לגידולים-חדשים-2014---2019.aspxסיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019
יבוא גרעינים מהפדרציה הרוסיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/russian_federation.aspxיבוא גרעינים מהפדרציה הרוסית
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/water_agreement_4.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022