2017

בהתאם לסעיף 19 להסכם המים מיום 16.11.06, ובהמשך להחלטת ועדת השמונה "סיכום דיון מיום 22.11.12 (סעיף 5)", האומר כי "משק חקלאי רשאי להגיש בקשה לקבלת סיוע לגבי שנה מסוימת במועד שלא יהיה מאוחר מתום השנתיים העוקבות לשנה האמורה",

אנו מודיעים בזאת על שינוי התאריך הקובע להכרה בחשבוניות לתכניות השקעה במסגרת הסכם המים אשר יוגשו החל מ- 1.7.2017 ואילך, יוכרו חשבוניות החל מיום 1.1.2015.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החל מ- 1.7.2017 לא יידונו ולא יאושרו השקעות בהסכם המים אשר ביצוען החל לפני ה- 1.1.2015.

        בברכה,

        צביקה כהן
        סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 

 

עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flower_Farm.aspxעדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה
נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_apple.aspxנוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה