2017

בהתאם לסעיף 19 להסכם המים מיום 16.11.06, ובהמשך להחלטת ועדת השמונה "סיכום דיון מיום 22.11.12 (סעיף 5)", האומר כי "משק חקלאי רשאי להגיש בקשה לקבלת סיוע לגבי שנה מסוימת במועד שלא יהיה מאוחר מתום השנתיים העוקבות לשנה האמורה",

אנו מודיעים בזאת על שינוי התאריך הקובע להכרה בחשבוניות לתכניות השקעה במסגרת הסכם המים אשר יוגשו החל מ- 1.7.2017 ואילך, יוכרו חשבוניות החל מיום 1.1.2015.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החל מ- 1.7.2017 לא יידונו ולא יאושרו השקעות בהסכם המים אשר ביצוען החל לפני ה- 1.1.2015.

        בברכה,

        צביקה כהן
        סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 

 

הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/orca_shmita.aspx הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022
נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/herbs_flower_suport_corona.aspxנוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהנוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.