2017

בהתאם לסעיף 19 להסכם המים מיום 16.11.06, ובהמשך להחלטת ועדת השמונה "סיכום דיון מיום 22.11.12 (סעיף 5)", האומר כי "משק חקלאי רשאי להגיש בקשה לקבלת סיוע לגבי שנה מסוימת במועד שלא יהיה מאוחר מתום השנתיים העוקבות לשנה האמורה",

אנו מודיעים בזאת על שינוי התאריך הקובע להכרה בחשבוניות לתכניות השקעה במסגרת הסכם המים אשר יוגשו החל מ- 1.7.2017 ואילך, יוכרו חשבוניות החל מיום 1.1.2015.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החל מ- 1.7.2017 לא יידונו ולא יאושרו השקעות בהסכם המים אשר ביצוען החל לפני ה- 1.1.2015.

        בברכה,

        צביקה כהן
        סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 

 

סיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/סיכום-השקעות-שהוגשו-בוועדה-לגידולים-חדשים-2014---2019.aspxסיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019
יבוא גרעינים מהפדרציה הרוסיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/russian_federation.aspxיבוא גרעינים מהפדרציה הרוסית
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/water_agreement_4.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022