2017

כפועל יוצא של החלטת ממשלה מס' 1584 מיום 4.5.2014 – סעיף 3 בדבר  סיוע בגובה 65 מיליון ₪ למגדלי הבקר לחלב, משרד החקלאות, מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר החליטו לקדם את הסדרת שפכי הרפתות.
יובהר כי בחודש יולי 2015 פרסם המשרד נוהל להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות (להלן: "נוהל התמיכה הראשון") באותה העת, היה נושא זה, חדש יחסית, ובאמצעות אותו נוהל תמיכה שפורסם בקש המשרד - בין היתר - לבדוק חלופות והתכנות למספר טכנולוגיות שמטרתן טיפול בשפכי רפתות. במסגרת אותו נוהל תמיכה ראשון ניתנו מענקים בסך של כולל של 2 מלש"ח (במונחי מענק) למספר רפתות שהציגו בקשות להשקעה בטכנולוגיות שונות.
בעת הזאת, מרץ 2017 נמשך הצורך לטפל בשפכי רפתות ואשר על כן וכהמשך לנוהל התמיכה הראשון, מבקש כעת המשרד באמצעות נוהל זה, להעמיד סכום כסף נוסף  להשקעות במתקני טיפול בשפכי רפת (כפי שיוגדר להלן) בסך כולל של 18.0 מלש"ח במונחי מענק.

לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.
כל המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים: בכתב לפקס מס' 03-9485829 או באמצעות דוא"ל לכתובת הבאה: efrath@moag.gov.il

פניות יש להעביר עד ליום ראשון ה 9.4.17

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או התחיבות לתמיכה במאן דהו.
תשומת הלב מופנית לעובדה כי פרסומו של נוהל זה נעשה במצב דברים שבו אין עדיין ודאות תקציבית מלאה לגבי התקציב המוקצה (כולו או חלקו) לטובת התמיכה כמשמעה בנוהל זה.
נוהל תמיכה מנהלי  למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות - טיוטה להערות הציבור