2017

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות ע"י ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO) ומדינות רבות בעולם, כולל ישראל, הצביעו על כך שכשליש מכמות המזון המיוצר בעולם ובכלל זה, מחצית מכמות הפירות והירקות - אובדים בתהליך הייצור  ולאורך שרשרת ההספקה והצריכה.  לתופעה של אובדן המזון השלכות סביבתיות, כלכליות וחברתיות ניכרות המתבטאות בבזבוז משאבים יקרים כגון מים, קרקע, דשן, אנרגיה, כוח אדם, גרימת נזק לסביבה,  עליה במחירי התוצרת הטריה/העמסת יוקר המחייה על הצרכן.
לאור המפורט אך ברור כי כל מהלך שיביא לצמצום הפחת ועודפי הייצור, בשילוב מהלכים להצלת מזון הנו מבורך ויסייע בין השאר, למלחמה ביוקר המחיה ובמאמצים הלאומיים להספקת ביטחון תזונתי לנזקקים אשר ידם אינה משגת. 
לאור המוסבר מבקש נוהל תמיכה זה להעמיד מסגרת תקציב שנתית בסך של עד 1 מלש"ח לתשלום הוצאות הקטיף למגדלי ירקות (מן הסוגים המנויים בנוהל תמיכה זה) ליצוא ולשוק המקומי, תמורת קטיף תוצרתם העודפת והעברתה לעמותות חסד למטרת חלוקה לנזקקים.
כוונת עורך  הנוהל הנה לסייע למגדלים בהוצאות הקטיף בלבד ביחס לחלקה של תוצרת עודפת ככל שנוצרה אצלו ושהועברה על ידו לאחת מעמותות החסד לנזקקים (ובתנאי שהדבר בוצע בהתאמה מלאה לדרישות נוהל זה). 

לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.

המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים: בכתב לפקס מס' 03-9485829 או באמצעות דו"אל לכתובת הבאה: efrath@moag.gov.il

פניות יש להעביר עד ליום חמישי יד סיון תשע"ז 8.6.17

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או התחיבות לתמיכה במאן דהו.
תשומת הלב מופנית לעובדה כי פרסומו של נוהל זה  נעשה במצב דברים שבו אין עדיין ודאות תקציבית מלאה לגבי התקציב המוקצה (כולו או חלקו) לטובת התמיכה כמשמעה בנוהל זה.
 

 

ענפי החקלאות השונים נקבעו כענפים חיוניים למשק ויוכלו להמשיך לספק לציבור מזון טרי גם בתקופת הסגרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/quarantine_in_agricultere.aspxענפי החקלאות השונים נקבעו כענפים חיוניים למשק ויוכלו להמשיך לספק לציבור מזון טרי גם בתקופת הסגר
צמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/asabimraim/pirsumim/Pages/Ambrosia.aspxצמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלצמח האמברוסיה שהינו צמח גר, פולש בארץ בעל השפעה חמורה על החקלאות, הסביבה ועל בריאות האדם. הכנסו על מנת לגלות עוד על הצמח, מאפייניו והשפעותיו.
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020