​​​שוק הביטוח, בכל הנוגע לנושאים שעניינם ביטוח כנגד גניבות של בעלי חיים וביטוח כנגד נזקי זדון ליבול בבית אריזה, אינו מתפקד בצורה יעילה, כשלעתים חוסר היעילות עולה כדי כשל שוק מוחלט. חוסר יעילות זה מתבטא, בין היתר, בהיצע חלקי או בהיעדר היצע לביטוח. במטרה להתגבר על הקושי המתואר ולהגדיל את היצע הביטוח לחקלאים בתחומים אלה, הוחלט כי משרד החקלאות ומשרד האוצר ייתמכו בשוק זה בשתי דרכים, כמפורט להלן:  
  1. השתתפות המדינה במימון הפרמיה לחקלאי בשיעור של 35%, מתוך מטרה לעודד חקלאים להצטרף לביטוח בתנאים של פרמיה הוגנת. 
  2. הע​​נקת ביטוח משנה למבטחים בשכבות הפסד מעל 100% ועד 150%, במטרה לעודד את חברות הביטוח להרחיב את רמות הכיסוי לרמות הקרובות לביטוח מלא.
מטרת קול קורא זה היא לקרוא לחברות הביטוח להגיש הצעות לפוליסות ביטוח בשלושת התחומים הבאים (להלן :" תכניות הביטוח"): 
א. פוליסת ביטוח כנגד גניבת צאן במכלאות;
ב. פוליסת ביטוח כנגד גניבת בקר לבשר במרעה;
ג. פוליסת ביטוח כנגד נזקי זדון ליבול בבתי אריזה.