מטרת קול קורא זה היא לקרוא לחברות הביטוח להגיש הצעות לפוליסות ביטוח בתחום ביטוח הפדיון לגידול הפלחה, בהתאם לתנאים המפורטים בקול הקורא להלן. את ההצעות יש להגיש למשרד החקלאות לא יאוחר מיום 10.10.2018. ​

הודעה בדבר הששתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח הכנסה - לעונה 2018 - 2019