​​

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 2025 מיום 23.9.2014 בעקבות מבצע צוק איתן, הוטל על משרד החקלאות לפעול לקידום הפיתוח הכלכלי בענפי החקלאות והתיירות עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב. בסעיף 33 לאותה החלטה נקבע בין היתר כי: "לשם כך יקצה משרד האוצר למשרד החקלאות תקציב תוספתי בסך 15 מיליון ₪", לשנים 2014 - 2017.

על בסיס מטרה זו ובהתייחס ליתרה תקציבית בסך 1 מיליון ש"ח, מבקש המשרד לפרסם נוהל תמיכה המשכי זה, הרצ"ב - לשנת 2018.

נוהל תמיכה זה הנו נוהל המשכי לנהלים במסגרת זו שפורסמו בשנים קודמות 2014 - 2017, ואשר בא לקדם השקעות במגזר הבדואי בשנת 2018, על-פי ההשקעות הנכללות בתכנית הפיתוח של מנהלת ההשקעות לגידולים צמחיים כגון: נטיעות מטעים והדרים, בתי צמיחה לירקות ופרחים, בתי אריזה משפחתיים לירקות, פרחים, הדרים/מטעים.

וכן, ליתן תמיכה להשקעות במיכון הנדרש לאותם גידולים צמחיים.

וגם ליתן תמיכה להשקעות בציוד לשדרוג עדרי צאן במרעה (ראה פירוט תנאי סף ייחודיים נוספים לאלו שבפרק 8 ורשימת סעיפי השקעה מוכרים בתת נושא זה - בנספח א' לנוהל זה).

(הנוהל בשלב זה אינו כולל סיוע להוצאת עדרים למכלאות מוסדרות מפאת חוסר תקציב).

ניתן להגיש ולהקליד בקשות חדשות במסגרת זו.

נוהל תמיכה בפיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנת 2018