ביום 18 בספטמבר 2017, נחתם הסכם בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") ומשרד האוצר בו סוכם על תמיכה בחקלאים חדשים שיהוו את הדור הבא בחקלאות. על פי הסכם זה שורטט מתווה תמיכה לשנים 2018-19 במטרה לקדם חקלאים חדשים ולהצעיר את העוסקים בחקלאות. כאמצעי למימוש תמיכה זו הוקצה למשרד החקלאות תקציב בסך 45 מיליון ש"ח. המטרה בין היתר הינה בניית הדור הבא בחקלאות וטיפול במשקים לא מעובדים (בדגש על המשק המשפחתי) בכל הארץ, כשכבר בעת חתימת ההסכם הוגדר "חקלאי חדש" כחקלאי אשר לא עסק כעצמאי בחקלאות ב-7 השנים האחרונות והמעבד קרקע חדשה או קרקע שלא עובדה לפחות 7 שנים.

בנוסף, מנהלת ההשקעות מכירה ותומכת מזה שנים ב"נקלט חדש" ככזה המתאר מתיישב חדש ביישוב חקלאי מתוכנן שנקלט ביישוב כאמור החל מ- 01.01.2014, ושהוקצה עבור הישוב  אמצעי ייצור בהתאם לפרוגרמה וכן כי הוגדל תקן מספר הנחלות – והוקצה תקן מים, על-ידי ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר [תוך בחינה כי אכן בפועל הוקצתה קרקע מרשות מקרקעי ישראל לטובת הנושא]. 

מטרת נוהל המצורף, הינה לתמוך בד בבד באותם "חקלאים חדשים"  כפועל יוצא של ההסכם, וב"נקלטים חדשים" כהגדרתם במנהלת ההשקעות. עם זאת מובהר כי הנקלטים החדשים מושא נוהל זה הנם אלו שיישוביהם מצויים בפריפריה למעט אזור רמת הגולן (בנוהל נפרד). החרגת רמת הגולן מן הנוהל הכללי, הנה פועל יוצא של החלטת ממשלה ייעודית לחקלאי רמת הגולן (החלטה 1170) שבה הוקצה עבורם תקציב נפרד ומובחן עבורם נקודות ייחודיות שונות כמתחייב מאותה החלטה.

הנוהל המצורף הנו טיוטה להערות הציבור.

המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים : בכתב לפקס מס' 03-9485829 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הבאה : estig@moag.gov.il

פניות יש להעביר עד ליום חמישי, ה- 10.5.2018.

 

 

נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה – פרסום להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_tapuah2019.aspxנוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה – פרסום להערות הציבור
נוהל תמיכה סיוע בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית 2018 לענפי הצומח, צאן, מדגה ולול לשנת 2019 – פרסום סופי לציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_psolet2019.aspxנוהל תמיכה סיוע בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית 2018 לענפי הצומח, צאן, מדגה ולול לשנת 2019 – פרסום סופי לציבור
נוהל מפעלים אזוריים בגליל עליון במסגרת 'הסכם המים החדש (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019'https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_galil2019.aspxנוהל מפעלים אזוריים בגליל עליון במסגרת 'הסכם המים החדש (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019'