​הנוהל הנ"ל פורסם ב – 18.4.18 כמהדורה סופית לציבור. 

  1. כמוסבר במבוא לנוהל זה, ....."במהלך שנים 2014- 2017 נקלטי רמת הגולן שבקשו לבצע השקעות בגורמי ייצור הגישו את בקשותיהם למנהלת ההשקעות וככל שנמצאו זכאים - שולם להם מענק בשיעור 25% מערך ההשקעה המוכרת". ובהמשך המבוא מצוין בנוסף: ​​​​​​"... כבר בפתח הדברים מבהיר המשרד כי שיעורי המענקים לחלק מן הזכאים ישונו ויעמדו על 40% מערך ההשקעה המוכרת (ולפרויקטים גדולים 25% מההשקעה המוכרת)". כלומר: בנוהל זה של שנת 2018 שינה המשרד ביחס לחלק מן המקרים, את שיעור המענק בו נהג לתמוך עד שנה זו, והעמיד אותו במקום על 25% על 40%. 
  2. עם זאת מבקש המשרד להבהיר כי שינוי זה תקף מכאן ואילך. בקשות שהוגשו וכתבי אישור שאושרו במסגרת נהלי  תמיכה בנקלטים חדשים ברמת הגולן בשנים קודמות, לא יהיו זכאים להשלמת מענק מכול סוג שהוא. האמור יפה הן ביחס לכתבי אישור שכבר בוצעו והתקבל תשלום בגינם והן לגבי כתבי אישור שטרם בוצעו. חקלאים שלא יבצעו את ההשקעות בכתבי אישור של הנשים הקודמות "ויעדיפו"  להגיש בקשות "חדשות" מנוהל 2018 יענו בסירוב.  
  3. כמו כן יובהר כי, הזכאות בנוהל זה, ליחיד של 1.0 מלש"ח  ולאגודה שיתופית בישוב חקלאי מתוכנן בגולן של 2.0 מלש"ח, הינה סה"כ הזכאות לישות לאותה שנה  וכוללת גם נהלים  אחרים במנהלת ההשקעות שמטרתם ומהותם דומה לתמיכות בגורמי יצור כגון: נוהל פרחים, נוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות וכו'. אולם, בנהלים שמהותם שונה כדוגמת פסולת חקלאית, שפכי רפתות, וכדומה, ו/או המקור התקציבי הינו זכאות אישית  כדוגמת  הסכם המים. ניתן להגיש בקשות נוספות מעבר למסגרת הזכאות המצויינת ברישא של סעיף זה.
בברכה,
צביקה כהן
סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 

 

הארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/haaracha_moed.aspxהארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"
עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flower_Farm.aspxעדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה