​הודעה חשובה

בטעות נרשם להעביר הערות עד ליום 29/04/2018 במקום עד ליום 29/03/2018.

לאור זאת מודיע המשרד כי, ניתן יהיה להעביר הערות לידי אסתי גזית מייל -    estig@moag.gov.il  או לפקס 03-9485829 עד יום 09/04/2018.


ביום 12/1/2014 קיבלה ממשלת ישראל את החלטה מס' 1170 שכותרתה: "תכנית לפיתוח החקלאות בגולן".  
כפועל יוצא של החלטה זו גובשה תכנית רב שנתית לפיתוח וחיזוק החקלאות בגולן כשלתוכנית זו חוברים מספר משרדי ממשלה וגופים אחרים ובכללם: משרד רוה"מ, משרד החקלאות, משרד האוצר, רשות המים, קק"ל, משרד הביטחון ועוד. 
התמיכה נועדה לחיזוק רמת הגולן באמצעות קליטת משפחות צעירות ביישובים חקלאיים מתוכננים שתאפשר בין היתר, שמירה על קרקעות, יצירת מקורות תעסוקה נוספים, הגדלת ערך היצור והיצוא החקלאי. בתכנית קליטת 750 משפחות חדשות בישובים חקלאים מתוכננים, פיתוח 30,000 דונם שטחים חקלאים, פיתוח מערך איגום והולכת מים, מתן סיוע לחקלאים חדשים להקמת משקם וכן כמוסבר מעלה  סיוע בהגדלת הפעילות של בתי אריזה מרכזיים.

לאור האמור לעיל, מפורסם  נוהל זה שלפנינו, ביחס לשנת 2018 לצורך תמיכת מנהלת ההשקעות בהשקעות בגורמי ייצור של נקלטים חדשים ברמת הגולן, הכול בהתאם לתנאים וכפי שיוגדר בנוהל זה. כבר בפתח הדברים מבהיר המשרד כי שיעורי המענק לחלק מן הזכאים ישונו ויעמדו על 40% מערך ההשקעה (ולפרויקטים גדולים 25% מענק – ראו פירוט בגוף הנוהל).  

הערות יש להעביר לידי אסתי גזית מייל -   estig@moag.gov.il  או לפקס 03-9485829 עד יום 29.04.2018

  

 

 

נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/new_tech_plant_branches.aspxנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021
הודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/azmaim.aspxהודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)
נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/shitufi.aspxנוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה