​הודעה חשובה

בטעות נרשם להעביר הערות עד ליום 29/04/2018 במקום עד ליום 29/03/2018.

לאור זאת מודיע המשרד כי, ניתן יהיה להעביר הערות לידי אסתי גזית מייל -    estig@moag.gov.il  או לפקס 03-9485829 עד יום 09/04/2018.


ביום 12/1/2014 קיבלה ממשלת ישראל את החלטה מס' 1170 שכותרתה: "תכנית לפיתוח החקלאות בגולן".  
כפועל יוצא של החלטה זו גובשה תכנית רב שנתית לפיתוח וחיזוק החקלאות בגולן כשלתוכנית זו חוברים מספר משרדי ממשלה וגופים אחרים ובכללם: משרד רוה"מ, משרד החקלאות, משרד האוצר, רשות המים, קק"ל, משרד הביטחון ועוד. 
התמיכה נועדה לחיזוק רמת הגולן באמצעות קליטת משפחות צעירות ביישובים חקלאיים מתוכננים שתאפשר בין היתר, שמירה על קרקעות, יצירת מקורות תעסוקה נוספים, הגדלת ערך היצור והיצוא החקלאי. בתכנית קליטת 750 משפחות חדשות בישובים חקלאים מתוכננים, פיתוח 30,000 דונם שטחים חקלאים, פיתוח מערך איגום והולכת מים, מתן סיוע לחקלאים חדשים להקמת משקם וכן כמוסבר מעלה  סיוע בהגדלת הפעילות של בתי אריזה מרכזיים.

לאור האמור לעיל, מפורסם  נוהל זה שלפנינו, ביחס לשנת 2018 לצורך תמיכת מנהלת ההשקעות בהשקעות בגורמי ייצור של נקלטים חדשים ברמת הגולן, הכול בהתאם לתנאים וכפי שיוגדר בנוהל זה. כבר בפתח הדברים מבהיר המשרד כי שיעורי המענק לחלק מן הזכאים ישונו ויעמדו על 40% מערך ההשקעה (ולפרויקטים גדולים 25% מענק – ראו פירוט בגוף הנוהל).  

הערות יש להעביר לידי אסתי גזית מייל -   estig@moag.gov.il  או לפקס 03-9485829 עד יום 29.04.2018

  

 

 

הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/orca_shmita.aspx הודעה לציבור על מתן אורכה לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022
נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/herbs_flower_suport_corona.aspxנוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהנוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.