עם תחילתה של המאה ה - 21" גידולי מסה", שייצורם אפיין את החקלאות הישראלית בעשורים הראשונים של המדינה, ושמשמעותם ייצור בשטחים נרחבים, מהווים פתרון לסוגיית בטחון המזון של המדינה, אך רווחיותם הולכת ונשחקת. במקביל לייצור של מוצרים בסיסיים בקנה מידה גדול התפתח בענפי הצומח אפיק ייצור ייחודי שעונה על הגדרת "גידולי נישה" ומתאפיין בייצור בהיקפים קטנים. גידול מוצרים אלה הפך אצל חלק מהחקלאים חלופה לגידולי המסה ולענף הייצור המרכזי במשקם.

על רקע זה התגבשה במשרד החקלאות ההכרה כי סיוע בתמיכה מנהלית ייתן לחקלאי אפשרות להיכנס ולבדוק גידולים של מוצרים חדשים הפוטנציאליים לשוק המתרחב של מוצרי נישה.

לאור זאת מבקש נוהל תמיכה זה להשיג אחת או יותר מן המטרות הבאות:
  1. עידוד חקלאים להרחבת מגוון הגידולים במשקם, תוך כניסה והתמחות בייצור מינים ייחודיים, חדשניים ויוקרתיים בקנה מידה קטן, מתוך רצון להגדיל רווחיות, "לפזר סיכונים" ולמצוא אופציות חלופה לגידולי מסה שרווחיותם הצטמצמה משמעותית, תוך פיתוח ערוצי שיווק ומכירה נוספים (לשון אחר: מתן ביטוי לכל כי העתיד הכלכלי של המגדלים אינו טמון רק בגידול "מסות" בהכרח אלא בהרחבה גם לגידולי "נישה").
  2. שיקום תשתיות אצל מגדלים המעוניינים לפנות לגידולי הנישה על מנת לאפשר להם לחדש את המשק – להפחית עלויות באמצעות השקעה במיכון או ציוד ובאופן עקיף להגדיל את רווחיהם. 


כל המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים : בכתב לפקס מס' 03-9485829 או באמצעות דוא"ל לכתובת הבאה: efrath@moag.gov.il​​​

פניות יש להעביר עד ליום חמישי ל'שבט תשע"ח ​ה 15.2.18.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או התחייבות לתמיכה במאן דהו.