​בתאריך 25 בדצמבר 2017 פורסם נוהל תמיכה שמטרתו: להגדיר  את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים  לקבלת תמיכה בגין השבתת הפעילות החקלאית בשנת השמיטה התשפ"ב. 
המועד האחרון להגשת בקשות המצוין בנוהל התמיכה הנו 31.5.2018. 
מאחר ומדובר בנוהל עם מודל תמיכה חדש לציבור החקלאים, ולאור מספר הבקשות המוגשות המועט והפניות הרבות למתן ארכה למועד ההגשה.

ועדת התמיכות החליטה לתת ארכה והמועד האחרון להגשת בקשות במחוזות משרד החקלאות יעמוד על:  יום רביעי ד' אלול  15 באוגוסט 2018.


למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או כל התחייבות לתמיכה במאן דהו.

 

 

סיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/סיכום-השקעות-שהוגשו-בוועדה-לגידולים-חדשים-2014---2019.aspxסיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019
יבוא גרעינים מהפדרציה הרוסיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/russian_federation.aspxיבוא גרעינים מהפדרציה הרוסית
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/water_agreement_4.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022