בהמשך להחלטות הממשלה מיום 17/10/2010 (מס': 2322)  ומיום 16/01/2012 (מס' 4215) בדבר חיזוק ופיתוח הפריפריה החקלאית, באמצעות קליטת משפחות חדשות שתעסוקנה בחקלאות, מצ"ב נוהל תמיכה בהכשרת קרקע בישובים מתוכננים  ובמיזמים פרטיים בפריפריה.
התמיכה נועדה בין היתר לחיזוק הפריפריה החקלאית, וזאת באמצעות קליטת משפחות צעירות ביישובים חקלאיים בפריפריה שתאפשר בין היתר, המשכיות באמצעות יצירת קהילה רב-דורית.   
הסיוע בשנת 2018 על פי נוהל זה יינתן לטובת הכשרת קרקע לשימוש חקלאי: כולל ציפוי חול (לעניין נוהל זה:  "ציפוי חול" כולל גם תחליפים אחרים שאושרו על-ידי גורמי המקצוע במשרד כגון: תעלות הזנה ותעלות טוף),
דרכים, הולכת מים, סיקול (בהתאם לצרכים הספציפיים של האגודה).
לתשומת לב מבקשי התמיכה לעובדה כי הוצאתו לפועל של נוהל זה, מותנה בהחלטת ממשלה – שנכון ליום זה (15 מאי 2018)  טרם נתקבלה – שתאפשר למשרד החקלאות לבצע את התמיכה בשיתוף עם הקרן הקיימת לישראל. 
משכך מפורסם הנוהל כעת, לצורך נוחות היכולת לקלוט את הבקשות ולבצע הליך שיפוט בלבד וזאת על מנת לכשתתקבל (אם תתקבל) אותה החלטת ממשלה, ניתן יהא לבצע את תשלום התמיכה הכספית באופן המהיר ביותר. 
לאור המוסבר, מובהר בזאת בלשון שאינה משתמעת לשני פנים כי המשרד אינו מתחייב כלפי מן מי מבין מגישי הבקשות כי אכן תשולם תמיכה כספית בסופו של יום, ולא תתקבל כל טענת הסתמכות בהקשר זה.
כמוסבר הדבר בין היתר תלוי בקבלת החלטה מתאימה ע"י ממשלת ישראל וכמובן בקיומו של תקציב מתאים. 
ניתן להגיש בקשה להכשרת קרקע על-פי סעיף 1 עד לתאריך  4/10/2018. 

 

 

עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flower_Farm.aspxעדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה
נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_apple.aspxנוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה