​מצורפת הודעה לציבור החקלאים בדבר עדכון מסלולי האשראי לחקלאות. יש לשים לב כי נוסף מסלול אשראי חדש לחקלאים בלבד, המאפשר ההלוואות בסכום של עד 750 אלף ₪, לתקופה של עד 10 שנים וגרייס של עד 6 חודשים. ערבות המדינה היא בגובה 85% מסכום ההלוואה.

משרד החקלאות העמיד ערבויות בסך 10 מיליון ₪ בתמורה ליחס מינוף של 1:11. על כן, האשראי הפוטנציאלי שיוזרם לסקטור החקלאי עומד על כ- 110 מיליון ₪.  

אודה לכם באם תשלחו את תעבירו את המידע המצורף לחקלאים הרלוונטיים במחוז. שימו לב כי על פי דרישות אגף התקציבים במשרד האוצר, מסלולי האשראי מיועדים אך ורק לגידולים צמחיים.

לשאלות והבהרות נא להיות בקשר עם מר מועמר חאג' יחיא, מנהל תחום ביטוח חקלאי במנהלת ההשקעות בדואר אלקטרוני muamarh@moag.gov.il​

​​מכתב לחקלאים - קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה