בהמשך לתיקון 27 לחוק המים, נחתם ביום 1.7.2018 מסמך "עדכון" להסכם המים הראשון "עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפים המים ל"מחיר יעד" מיום ה- 16.11.2006.

בסעיף 7 למסמך העדכון, הוסכם על תמיכה במפעלים אזוריים בגליל עליון, זאת מאחר ותיקון 27 לחוק המים שקבע התייקרות בעלויות המים לחקלאים המתבססים על אספקת מים של הפקה פרטית פגע באזור גליל עליון, פגע בכושר התחרות של חקלאי הגליל העליון, ולפיכך הוחלט בין היתר לחזק את החקלאות באזור זה ע"י מתן תמיכה באמצעות מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות שהוקמה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1980 (להלן: "מנהלת ההשקעות"), למפעלים אזוריים חדשים או קיימים לשם הרחבה ושדרוג בתי אריזה, הרחבה ושדרוג בתי קירור, רכישת ציוד ומיכון כמפורט בהרחבה בנספח א' למסמך העדכון, נספח ב' בנוהל הרצ"ב.

נוהל זה שנועד איפה, להגדיר את הקריטריונים, הכללים והנהלים לגבי מתן סיוע למשקים החקלאיים שתעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש השנים בתקופה שבין 1 ליולי 2017 ל- 30 ביוני 2022 -  מפורסם בזאת להערות הציבור.

יש להגיש הערות עד יום ד' ה- 20.1.2019. את הערות יש להגיש לגב' אסתי גזית במייל estig@moag.gov.il.​ 

 

לאחר למעלה מ-30 שנה: התיקון לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות עבר בקריאה ראשונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Hashkaot_Hon.aspxלאחר למעלה מ-30 שנה: התיקון לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות עבר בקריאה ראשונה
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2018 – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/noal_maim.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2018 – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות הציבור
מתן ארכה שלישית - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים / משתלות / וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Pages/shmita_extra_3.aspxמתן ארכה שלישית - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים / משתלות / וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021