בהמשך לתיקון 27 לחוק המים, נחתם ביום 1.7.2018 מסמך "עדכון" להסכם המים הראשון "עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפים המים ל"מחיר יעד" מיום ה- 16.11.2006.

בסעיף 7 למסמך העדכון, הוסכם על תמיכה במפעלים אזוריים בגליל עליון, זאת מאחר ותיקון 27 לחוק המים שקבע התייקרות בעלויות המים לחקלאים המתבססים על אספקת מים של הפקה פרטית פגע באזור גליל עליון, פגע בכושר התחרות של חקלאי הגליל העליון, ולפיכך הוחלט בין היתר לחזק את החקלאות באזור זה ע"י מתן תמיכה באמצעות מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות שהוקמה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1980 (להלן: "מנהלת ההשקעות"), למפעלים אזוריים חדשים או קיימים לשם הרחבה ושדרוג בתי אריזה, הרחבה ושדרוג בתי קירור, רכישת ציוד ומיכון כמפורט בהרחבה בנספח א' למסמך העדכון, נספח ב' בנוהל הרצ"ב.

נוהל זה שנועד איפה, להגדיר את הקריטריונים, הכללים והנהלים לגבי מתן סיוע למשקים החקלאיים שתעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש השנים בתקופה שבין 1 ליולי 2017 ל- 30 ביוני 2022 -  מפורסם בזאת להערות הציבור.

יש להגיש הערות עד יום ד' ה- 20.1.2019. את הערות יש להגיש לגב' אסתי גזית במייל estig@moag.gov.il.​ 

 

טיוטת נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/draft_flowers_corona.aspxטיוטת נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבור
חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.
נוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/pirion_bakar.aspxנוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021