​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע בזאת כי הוא מאריך את תקופת הזכאות להשתתפות הממשלה במימון פרמיה לביטוח מפני גניבות צאן, בקר במרעה ונזקי זדון ליבול בבתי אריזה ובהענקת ביטוח משנה, בשנה נוספת. ההשתתפות תהיה עבור פוליסות שנמכרו מיום 1.01.2020 ועד ליום 31.12.2020 ובלבד שפוליסות אלו עונות על הדרישות שפורטו בקול הקורא מיום 12.9.2018 למעט השינויים המהותיים הבאים: 

1. בפרק הגדרות בהתייחס להגדרה "שנת חיתום" או "תקופת הביטוח" במקום ההגדרה שבקול הקורא, תבוא ההגדרה הבאה: 
"בקול קורא זה הכוונה לתקופה המתחילה מיום 01.01.2020 ומסתיימת ביום 31.12.2020 השתתפות הממשלה תהיה על פוליסות שיימכרו לתקופה של שנה או חלק ממנה, כאשר הפרמיה המוכרת להשתתפות הממשלה תהיה על החלק היחסי של השנה." 

2. בסעיף 1.1 שבפרק הכללי בהתייחס לסכום השתתפות הממשלה במימון הפרמיה : במקום 10.8 מיליון ₪ , הסכום העדכני לשנת 2020 יעמוד על 8 מיליון ₪ לכל היותר וזאת בכפוף לאשור תקציב המדינה לשנת 2020.

3. בסעיף 1.1 שבפרק הכללי בהתייחס לביטוח המשנה מדינה: במקום 5.2 מיליון ₪ , הסכום העדכני לשנת 2020 יעמוד על 2.8 מיליון ₪ לכל היותר בכפוף לאשור תקציב המדינה לשנת 2020.

4. בסעיף 4.1  שבפרק 4 : במקום  " מאי 2020 " יבוא  " מאי 2021".

5. הסכומים המתייחסים לסכומי השתתפות הממשלה במימון הפרמיה וכן השתתפות הממשלה בביטוח המשנה בכתב הצהרה והתחייבות שבנספח א' ישונו בהתאמה כפי המפורט בסעיפים 2 ו- 3 בתוספת זו. 

6. מבטח המעוניין להיענות לקול הקורא בכפוף לשינויים שבתוספת זאת, עליו לשלוח את המענה שלו לא יאוחר מיום 14.01.2020.​