ביום 18 בספטמבר 2017, נחתם הסכם בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") ומשרד האוצר בו סוכם על תמיכה בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה שיהוו את הדור הבא בחקלאות (להלן: "ההסכם"). על פי הסכם זה שורטט מתווה תמיכה לשנים 2017 - 2019 במטרה לקדם חקלאים חדשים ולהצעיר את העוסקים בחקלאות.
כמו כן ניתנה תמיכה לגידולים חדשים במטרה לתמוך בטכנולוגיות חדשות, זנים חדשים, שיטות גידול או עיבוד חדשניות כולל מיכון לסוגיו אשר משנות מרכיבי איכות המוצר, תקופת/כמות הניבה, חיסכון בעלויות הייצור, חיסכון במים, התייעלות בשימוש בתשומות כולל כוח אדם וימי עבודה ושימושים חדשים במוצרים קיימים ו/או טכנולוגיות שיש בהם כדי להשפיע.
בעקבות כך פורסם ב- 7.3.19 על-ידי מנהלת ההשקעות נוהל "תמיכה בחקלאים חדשים  ובנקלטים חדשים בפריפריה  לשנת 2019", תוקף הנוהל עד 15.11.19.
כמו כן פורסם ב- 17.2.19 על-ידי מנהלת ההשקעות נוהל "סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח)", תוקף הנוהל עד 14.11.19.

על מנת לאפשר למגדלים שעדיין לא הספיקו להגיש את בקשתם וכמו כן לנצל את התקציב העומד לרשותנו במסגרת זו לשנת 2019, אנו מודיעים בזאת על הארכת מועד הגשת הבקשות במסגרת שני הנהלים המצוינים לעיל, עד ליום חמישי ה - 28.11.2019.

את הבקשות יש להגיש "פיזית" למנהלת ההשקעות וכן להעביר סטטוס לטיפול מנהלת במחשב – עד יום ד' (כולל) ה- 4.12.19.


בברכה
צביקה כהן
סמכ"ל בכיר השקעות ומימון

 

 

הודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/azmaim.aspxהודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)
נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/shitufi.aspxנוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
הודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח פדיון ונזקי טבע בחקלאות לגידולי פלחה בבעל לעונת 2020/2021.https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/premia2020.aspxהודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח פדיון ונזקי טבע בחקלאות לגידולי פלחה בבעל לעונת 2020/2021.