משרדי החקלאות ופיתוח הכפר והאוצר, סיכמו על תמיכה באמצעות מודל ביטוח פדיון לגידולי פלחה לעונה 2020/2021. זאת מתוך מודעות והכרה בחשיבות הלאומית של תפיסת שטחים פתוחים, אחזקתם ועיבודם השוטף.
על בסיס תקציב המדינה שצפוי להיות מאושר לעניין זה ובהסתמך על תחזיות היקף הפוליסות לגידולי פלחה בבעל לשנת 2020/2021, צפויה המדינה להשתתף בפרמיות בגין פוליסות לביטוח פדיון משולב עם ביטוח נזקי טבע בחקלאות שיונפקו בשנת 2020/2021 . 
למען הסר ספק, יובהר כי מימוש נוהל זה כפוף לאישורו של תקציב. השתתפות המדינה בשיעור כאמור מותנית בכך שסך התקציב שיוקצב לעניין זה בחוק התקציב השנתי לשנת 2020-2021 לא יפחת מהסכום, שנכון ליום מתן הודעה זו צפוי להיות מוקצב על סמך סיכומים בין משרד החקלאות למשרד האוצר; במידה שבחוק התקציב השנתי יוקצב סכום נמוך יותר לעניין זה, יפחת שיעור ההשתתפות בהתאמה. התקציב הצפוי לעניין זה לשנת 2020 הינו כ- 8 מיליון ש"ח (סכום כולל לכל חברות הביטוח), נכון ליום פרסום הודעה זו. יחד עם זאת, משרד החקלאות נמצא בדיונים מול משרד האוצר להגדלת תקציב זה עד 10 מיליון ₪ . במידה ותוספת התקציב תאושר במקרה זה הודעה על כך תישלח בהמשך לחברות הביטוח שיענו לקול קורא זה.
 

 

הודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/azmaim.aspxהודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)
נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/shitufi.aspxנוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
טיוטת נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60 א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/draft_kibutz_corona.aspxטיוטת נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60 א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבור