​​​​​shmita.JPG


 


 

קרן השמיטה - מסלול חיסכון מצטבר לחקלאים בהשתתפות המדינה​ (מהיום ועד שנת השמיטה 2017 - 2021*)

חקלאים יקרים, במטרה לצמצם את הפגיעה במי שישבית משק בשנת השמיטה  התשפ"ב (2021 - 2022), המדינה מפרסמת נוהל לתמיכה כספית.

הקרן תשפר את ודאות הכנסותיכם ותאפשר לכם ליהנות​ מתמיכה כספית של המדינה בשנת השמיטה - על כל חיסכון שלכם, המדינה תשתתף בסכום משלים.

* התמיכה תחושב בהתאם להפרשות ולפדיון. מומלץ להתחיל לחסוך כבר מיום פרסום הנוהל (מאי 2018). הסכום שיופרד ב - 2018 (עד 15.8.2018) יצטבר רטרואקטיבית מ - 2017. 

התמיכה תינתן בהתאם לתנאי הסף והזכאות

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021​​

 


 ​

קמפיין קולי ברדיו

​​​​​​

 

 

יום פתוח בסוכות - חקלאות ישראליתhttps://www.moag.gov.il/subject/sukotיום פתוח בסוכות - חקלאות ישראלית
חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"ב
מאמצים כלבים באחריותhttps://www.moag.gov.il/subject/Adopting_dogsמאמצים כלבים באחריות