חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"ב

שנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.

​​​​​shmita.JPG


 

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים, משתלות  וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022  - עדכון 2020

שנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014. 

מטרת התמיכה

מטרת התמיכה היא רצון לצמצם את הפגיעה שנגרמת לחקלאים ולמשתלות המתכננים להשבית את הפעילות ואת משקם בשנת השמיטה תשפ"ב (2021 - 2022).
בשמיטות הקודמות נדרשה הממשלה להקצאת תקציבים לצורך תמיכה באוכלוסייה זו. 
על מנת לשפר את הוודאות של המגדלים בדבר התקציב העומד לנושא זה, וכן על מנת להיערך לשנת השמיטה מבעוד מועד.
בחודש מאי 2014, נחתם הסכם בין משרד החקלאות למשרד האוצר, ומכוחו התחייבו הצדדים "לפעול להקמת קרן  בהשתתפות המדינה, שאליה יפרישו החקלאים כספים... ככל שלקראת שנת השמיטה הבאה כספי הקרן יממנו באופן מלא את התמיכה לחקלאים". 
הסכם זה עוגן ביום 5.6.14 בהחלטת ממשלה, שמספרה 1657 (להלן: "החלטת הממשלה") 

בקשה לתמיכה

המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה בכתב על גבי טופס הבקשה וההתחייבות המצורף לנוהל – נספח 1 – בכל שנה עד לסוף חודש אוגוסט לאותה שנה, כמפורט לעיל:
עד ה 31 באוגוסט 2020 י"א אלול התש"ף ,תוגש הבקשה בגין שנת 2019 
עד ה 31 באוגוסט 2021 כ"ג אלול התשפ"א, תוגש הבקשה בגין שנת 2020 
בשנה ראשונה תפתח בקשה במערכת המרכבה בגובה הזכאות לתמיכה השתתפות המשרד,
ובכל שנה הבקשה תוגדל בהתאם לזכאות של אותה השנה.

הבקשות תוגשנה למשרדים המחוזיים עפ"י הפירוט בקובץ המצורף.


 נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים, משתלות  וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2022  - עדכון 2020


 ​שאלון היערכות לשנת שמיטה של הרבנות הראשית


נציגי הרבנות הראשית העוסקים בתחום השמיטה, מבחינה הלכתית ומבחינה מקצועית 
הרב ישראל יאיר ביטון חבר ומרכז ועדת השמיטה הממלכתית 
אהרון עמנואל – יועץ למנכ"ל הרבנות המטפל בעניין השמיטה
אהוד אלפרט נציג משרד החקלאות לעינייני שמיטה


קמפיין קולי ברדיו

​​​​​​

 

 

תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות לגופים אחרים (רשויות מקומיות) - לגנים בוטניים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/2021_botanical_garden.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות לגופים אחרים (רשויות מקומיות) - לגנים בוטניים לשנת 2021
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור עבור גנים בוטניים 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/botanical_garden_2021_mosdot.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור עבור גנים בוטניים 2021