2014

 

 

חוברת תמיכות משרד החקלאות ופיתוח הכפר במגזר המיעוטיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2014/Pages/Minority_sector_subsidies_Brochure.aspxחוברת תמיכות משרד החקלאות ופיתוח הכפר במגזר המיעוטיםחוברת תמיכות משרד החקלאות ופיתוח הכפר במגזר המיעוטים
חוברת תמיכות משרד החקלאות ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2014/Pages/Subsidies.aspxחוברת תמיכות משרד החקלאות ופיתוח הכפרחוברת תמיכות משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שרי החקלאות לדורותיהםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2014/Pages/sarei_haklaut.aspxשרי החקלאות לדורותיהם