2016

נוכח המגמה הקוראת לבחינת מעמדה של מועצת הצמחים ועידוד התארגנויות חקלאים וולונטריות לשם השגת מטרות ציבוריות, הוחלט לבחון האם נדרשים שינויים במבנה המועצה.
את העמדות יש להגיש בהתאם להנחיות בקובץ המצורף עד ליום שני, ט"ז בשבט תשע"ו, 25 בינואר 2016, לתיבת דואר אלקטרוני בלבד בכתובת: gilade@moag.gov.il.

פנייה לקבלת התייחסות הציבור – מבנה מועצת הצמחים ואפשרות לשלב בה אלמנטים של התארגנות וולונטרית של מגדלים