נהלים

במסגרת ההתקשרויות הנערכות בין משרדי הממשלה לבין ספקים חיצוניים, נדרשים לעיתים הספקים להפקיד בידי המשרד ערבות.

הערבות באה לשמש כבטוחה לשמירת האינטרסים של המשרד בכל הנוגע להתקשרות, להרתיע את הספק מפני הפרת תנאי ההתקשרות ולשמש כמקור לשיפוי המשרד בגין עלויות אשר נגרמו עקב אופן התנהלותו של הספק.

מטרת נוהל עבודה זה הינה להסדיר את אופן ניהול הערבויות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
נוהל ערבויות בהתקשרויות 

נספח מספר 1 

נספח מספר 2

נספח מספר 3