נוהלי תמיכה

​​בשל המשבר הקיצוני בתנאי הסחר של ישראל מול מערב אירופה ורוסיה ובשל המחסור בחלופות תעסוקה ומקורות פרנסה נוספים באזורי עדיפות לאומית, קיימת באזורים אלה סכנה לקריסת משקים חקלאיים מוטי יצוא.

מצב דברים זה מעמיד בעיקר את ענף הפלפל בסיכון גבוה, שכן לענף זה (בהשוואה לענפי גידול אחרים) מאפיינים ייחודים ובהם עובדת היותו של הפלפל מוצר הגדל רק במבנים ולא בשטח פתוח. הדבר מתבטא בהשקעות ניכרות בהקמה בתי הצמיחה וכן בעלויות שוטפות גבוהות הנדרשות לפתיחת העונה. עוד מאופיין ענף זה במחזור גידול ממושך יחסית, חיי מדף קצרים במיוחד, פוטנציאל אחסון קצר, וייצוא בהיקפים גדולים של יותר מ - 50% מהיקף הייצור.

כפועל יוצא מסיכום תקציבי בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד האוצר מיום 12.4.15 בנוגע לסיוע למגדלי הפלפל שנפגעו מהמשבר (מתווה הפלפל) הוחלט על הקצאת סכום של 80 עד 100 מיליון ₪ (תלוי ביקוש) לתמיכה במגדלי הפלפל המצויים באזורי עדיפות לאומית, שיבקשו להסב את הגידול ולהיכנס לענפים אחרים. הסבה זו תאפשר להם לבזר סיכונים ולהפחית את הסכנה הפיננסית לה הם חשופים בשל המשבר.

נוהל תמיכה בעניין זה פורסם זה מכבר ביום 12.4.2015 , כ"ג ניסן תשע"ה.
בסעיף 12 לנוהל נקבע, כי כצעד משלים לתמיכה במגדלים יוקצה סכום של 0.5 מלש"ח לטובת חיזוק המו"פ האזורי לצורך פיתוח חלופות לגידול פלפל.
מטרת נוהל זה לקבוע את התנאים לתמיכה במו"פ כאמור.

קול קורא 2015 לחיזוק המו"פ האזורי לצורך פיתוח חלופות לגידול פלפל או לשיפור גידול הפלפל ליצוא
pilpel