נוהלי תמיכה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מודיע לחברות הביטוח ולציבור על תמיכה לעידוד הסדרת פינוי פגרי בקר של עדרים בשטחי מרעה מוסדרים כדין. מטרת התמיכה לעודד מגדלים לנקוט בפעולות ואמצעים לפינוי פגרי הבקר משטחי המרעה באופן מוסדר ליעדי כילוי מוסדרים או לתחנות האכלה המוכרות ע"י רט"ג, באמצעות מערך ארצי כולל המוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה. התמיכה תואמת שנייעדים מרכזיים של משרד החקלאות: פיתוח חקלאות בת קיימא ושמירה על שטחים פתוחים.
הגשת בקשות לתמיכה ומועד אחרון להגשה. בקשות ניתן להגיש בטופס המצורף עד ליום 15.12.2011 לבקשות יש לצרף מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף, נוסח הפוליסה והתחייבות (נספח א'). בקשות יש להגיש לידי:סיוון ינקוביץ, ממונה נזקי טבע בחקלאות,דרך המכבים ראשון לציון ת.ד. 30 בית דגן 50250 פקס: 9485911 - 03 טל' 948546 -03
לפרטי הנוהל ולטפסים נלווים